Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):326-340
 
ABSTRACT
The article presents the results of research concerning worklife balance of employees of enterprises located in lubuskie voivodeship. The working conditions provided by employers were analyzed. The authors of research checked whether they favor, according to the respondents, the homeostasis between work and private life. The results showed some deficits in this area. This led to reflection on the potential remedial actions which can be applied in the organization, such as a policy of „family friendly employment”.
 
REFERENCES (28)
1.
Allen D. (2013), Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko, Wyd. GWP, Gdańsk.
 
2.
Balcerzak-Paradowska B. (2008), Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, in: C. Sadowska-Snarska, T. Li (eds.), Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.
 
3.
Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Nr 240, Łódź.
 
4.
Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
5.
Dyląg B. (2009), RYNEK: Praca w nadgodzinach jest nieproduktywna, http://www.hotmoney.pl/RYNEK-P..., 25.11.2013 - data dostępu).
 
6.
Greenhaus H.J., Collins M.K., Shaw D.J. (2003), The relation between workfamily balance and quality of life, „Journal of Vocational Behaviour”, Vol. 63, pp. 510-531.
 
7.
Gross-Gołacka E. (2008), Równowaga praca-życie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga: praca - życie - rodzina, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 
8.
GUS (2005), Budżet czasu ludności, 1 VI 2003 - 31 V 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
9.
GUS (2012), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
10.
Kowalówka M. (2013), Nowa klasa prekariatu, http://rynekpracy.pl/artykul.p... (20.01.2014 - data dostępu).
 
11.
Levi L. (2013), Czy zaharowujemy się na śmierć? „Gazeta Wyborcza”, 23-24 marca; Are We Working Ourselves to Death?, http://www.project-syndicate.o...- (09.01.2014 - data dostępu).
 
12.
Mesjasz J. (2013), Zawodowa deformacja osobowości, http://www.miesiecznik-benefit... (16.12.2013 - data dostępu).
 
13.
OECD Employment Outlook 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/e... (25.11.2013 r. - data dostępu).
 
14.
Riedmann A. (2006), Working time and work-life balance in European companies. Establishment Survey on Working Time 2004-2005, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 
15.
Riordan Ch. (2014), Work-life balance - tu nie chodzi o równowagę, http:// www.hbrp.pl/news.php?id=1083&t=worklife-balance-tu-nie-chodzi-orownowage, (25.11.2013 - data dostępu).
 
16.
Robak E. (2010), Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, in: D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg (eds.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wyd. AGH, Kraków.
 
17.
Sadowska-Snarska C., Li T. (eds.) (2008), Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.
 
18.
Sochańska M., Morysińska A., Makowska - Belta E., Kołakowska - Seroczyńska Z., Szarfenberg R., Mering T. (2013), Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne, Wrocław, https://careers.uni.wroc.pl/me... (15.01.2014 - data dostępu).
 
19.
Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 
20.
Stankiewicz J., Bortnowska H. (2011), Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy (w świetle wyników badań), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 12, z. 3.
 
21.
Stankiewicz J., Bortnowska H., Łychmus P. (2009), E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach, in: S. Partycki (ed.), E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
22.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2007), Współudział pracowników w podejmowaniu decyzji a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Sopot.
 
23.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2009), Determinants of employee participation in management on the basis of the research results, “Management”, Vol. 13, No. 2.
 
24.
Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 
25.
Szymańska M., Wolski K. (2013), Młodzi kontra doświadczeni pracownicy - komu najbardziej zagraża stres w pracy? http://rynekpracy.pl/artykul.p... (09.01.2013 - data dostępu).
 
26.
Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
27.
Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E-mentor”, nr 3.
 
28.
Visser F., Williams L. (2006), Work-life Balance: Rhetoric versus reality? The Work Foundation, London.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top