Aid measureres from unemployed perspective (in the light of the research results)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2015-06-03
 
 
Management 2015;19(1):73-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The negative consequences of the economic downturn started in 2008 in the USA affected many countries, including - Poland. In many organizations, it was necessary to carry out the redundancies, and these ones, if they were implemented in an unethical way, usually intensified dysfunctional processes within the companies. The paper presents examples of outplacement activities which can be taken by the government and by employers to limit these negative effects and to reduce the extent of unemployment. It also shows the results of empirical studies carried out among workers of the Lubusz region, who were made redundant in 2008-2014. There were indicated, e.g. the activities, which benefited the respondents and those ones, which they would like to use, but did not have such an option.
 
REFERENCES (25)
1.
Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl, (20.08.2014 – data dostępu).
 
2.
GUS (2014), Roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-m... (07.11.2014 – data dostępu).
 
3.
http://www.nestle.pl/asset-lib..., 21.08.2014 – data dostępu.
 
4.
http://zielonalinia.gov.pl/, (21.08.2014 – data dostępu).
 
5.
http://www.ewaluacja.gov.pl/wy..., 12.10.2014 - data dostępu).
 
6.
Karasek J., Emerling A., Kwiatkowski P. (2011), Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników. O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe, KPMG, Warszawa.
 
7.
Klimczuk-Kochańska M., Klimczuk A. (2012), Outplacement – odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego, in: R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność– przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski, Opole, http://www.academia.edu/476496..., (22.07.2014 – data dostępu).
 
8.
Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.
 
9.
Korsak M. (2009), Restrukturyzacja zatrudnienia, FISE, Warszawa.
 
10.
Makowski K. (ed.) (2001), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
 
11.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy (2013), Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku, Warszawa, www.psz.praca.gov.pl/_.../130520_bezrobocie_rejestrowane_wies_2012, (22.08.2014 – data dostępu).
 
12.
Najwyższa Izba Kontroli (2013), Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, http://www.nik.gov.pl/plik/id,..., (21.08.2014 – data dostępu).
 
13.
Nalepka A. (1998), Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 
14.
Religa J., Kicior A. (2010), Outplacement jako wyspecjalizowana usługa doradcza w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 2.
 
15.
Sekuła Z. (2001), Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
16.
Sochacka K. (2012), Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, CH BECK, Warszawa.
 
17.
Stabryła A. (1995), Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 
18.
Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 
19.
Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 
20.
Stankiewicz J., Bortnowska H. (2013), Coaching jako narzędzie wspomagające realizację procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, in: B. Olszewska, M. Czarnecki, E. (ed.), Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 310.
 
21.
Stankiewicz J., Bortnowska H. (2015), Outplacement w praktyce lubuskich przedsiębiorstw, article submitted on a conference organized by the University of Economics in Katowice: Wyzwania Rynku z Pespektywy Firmy i Konsumenta (planned place and date of the conference: Katowice, 21-22.09.2015).
 
22.
Suszyński C. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa.
 
23.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2009), Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Warszawa, http://www.knf.gov.pl/Images/R..., (11.11.2013 - data dostępu).
 
24.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2011), Raport o sytuacji banków w 2010 roku, Warszawa, http://www.knf.gov.pl/Images/B..., (11.11.2013 - data dostępu).
 
25.
Zarząd Województwa Lubuskiego (2015), Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015, Załącznik do Uchwały Nr 7/74/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2015 roku, http://www.wup.zgora.pl/system..., (07.02.2015 - data dostępu).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top