The mobility of researchers as a manifestation of academic entrepreneurship based on the example of the University of Gdansk
 
More details
Hide details
1
M.Sc. University of Gdansk, Faculty of Management, Institute of Organisation and Management
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):184-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the knowledge economy the mission of a university, besides high quality teaching, is scientific research and the search for innovative solutions. This paper refers to an interview with the Head of the Department of Science and International Cooperation at the University of Gdansk and annual reports of the University of Gdansk’s vice-chancellor for 2006-2014. Initiating cooperation with foreign research centres, the mobility of researchers and the ability to implement international research shows that the university is striving to become an entrepreneurial university.
 
REFERENCES (19)
1.
Boguski J. (2009), Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, No. 1/33.
 
2.
Clark B. R. (1998), Creating Etrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, IAU Press/Pergamon, Oxford.
 
3.
Denek K. (2013), Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Studia i rozprawy. Edukacja Humanistyczna”, Szczecin, No. 1 (28).
 
4.
Drucker P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 
5.
Duderstadt J. J. (1997), The Future of the University in an Age of Knowledge, “Journal of Asynchronous Learning Networks”, Vol. 1, Iss. 2.
 
6.
Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 
7.
Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
8.
Majkut R. (2014), Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, Warszawa.
 
9.
Matusiak K. B., Matusiak M. (2007), Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 453, „Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 8.
 
10.
Meyers A. D., Pruthi S. (2011), Academic entrepreneurship, entrepreneurial universities and biotechnology, “Journal of Commercial Biotechnology”, Vol. 17, No. 4.
 
11.
Nowak M.. Musiał H. (2005), Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, w: D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
12.
Olearnik J. (2009), Przedsiębiorczość uczelni i jej cztery atrybuty, [in:] M. Pluta - Olearnik (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 
13.
Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Penc J. (2004), Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania. Myślenie o jutrze w jednoczącej się Europie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.
 
15.
Poznańska K. (2014), Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, „Studia Ekonomiczne”, No. 183.
 
16.
Sopińska A. (2010), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
17.
Internet address: http://ec.europa.eu/research/m.... 01.2016 - access date).
 
18.
Internet address: http://ec.europa.eu/research/m... (16.01.2016 - access date).
 
19.
Internet address: http://ug.edu.pl/strona/18353/... (23.01.2016, 14.03.2016 - access dates).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top