Relation between the level of educational infrastructure development and enterprises development in the region / Zależność między poziomem rozwoju infrastruktury oświatowej i rozwojem przedsiębiorstw w regionie
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):233-246
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to define the relation between educational infrastructure of individual regions as well as enterprises development. In the first part of article an educational environments were characterized and described as a development factor of enterprises. In the second part, based on statistical data the relations were examined between educational environment and enterprises development state in individual provinces in 2007- 2011 years.
 
REFERENCES (18)
1.
Bochniarz P. (red.) (2008), Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, KPRM, Warszawa.
 
2.
Dobrzański G. (2001), Od kryteriów ekorozwojowych do kryteriówinfrastruktury, [w:] A. Chmielak (red.), Wybrane problemy kształtowaniainfrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
3.
Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 
4.
Grzywacz W. (1972), Infrastruktura transportu, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
5.
Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D. (2004), Gospodarka przestrzenna. Tom VI. Infrastruktura społeczna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
6.
Piasecki B., Rogut A., Stawasz E. (2001), Warunki prowadzenia działalnościgospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa.
 
7.
Piwowarski R. (2001), Raport. Infrastruktura oświaty ze szczególnymuwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych szkolnictwa obowiązkowego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
8.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 
9.
Ratajczak M. (1990), Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarczaw Europie, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 
10.
Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, AE w Poznaniu, Poznań.
 
11.
Petrozolin-Skowrońska B. (red.) (1996), Nowa encyklopedia powszechnaPWN. Tom 4, PWN, Warszawa.
 
12.
Schwab K. (2010), The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva.
 
13.
Stanisz A. (1998), Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICAPL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 
14.
Strona internetowa: http://www.imd.org/research/pu... (data dostępu 8.02.2013).
 
15.
Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzaniestrategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 
16.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).
 
17.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.).
 
18.
Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top