Problem of Guidelines as a Source of the Internal Law (on the Example of the Legislative Practices in the Area of Management Control in the Educational Units, part II)
 
More details
Hide details
1
Division of Macroeconomics and Finance, University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):240-249
 
ABSTRACT
The article is written on the guidelines of the Minister of Finance on management control in the units of the public finances sector, especially concerning educational units. The analysis covers the guidelines concerning management control standards and management control self-assessment. The work discusses the influence of the recommendations resulting from the announcements on the management control process in the educational units.
 
REFERENCES (19)
1.
Anczakowski M. (2003), Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej, "Kontrola Państwowa" nr 6.
 
2.
Chojna-Duch A. (2004) Audyt wewnętrzny po akcesji do Unii Europejskiej, "Kontrola Państwowa" nr 4.
 
3.
Gołębiowski G. (2003) Audyt wewnętrzny w administracji publicznej - kontrowersje wobec jego roli, "Kontrola Państwowa" nr 6.
 
4.
Jagielski J. (2003), Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacji, "Kontrola Państwowa" nr 3.
 
5.
Kałużny S., (2002) Leksykon kontroli, Desko, Warszawa.
 
6.
Krysiak A. S. (2006), Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), "Kontrola Państwowa" nr 1.
 
7.
Kuc B. R., (2009) Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 
8.
Mik C, (2000) Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa.
 
9.
Niewęgłowski A. (2006), Controlling w jednostkach administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne problemy usług" nr 1.
 
10.
Ochendowski E., (2002) Prawo administracyjne część ogólna, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 
11.
Paczuła C., (1998) Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa.
 
12.
Płoskonka J. (2006), Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, "Kontrola Państwowa" nr 2.
 
13.
Prawo administracyjne, J. Boć (red.), (2007) Kolonia Limited, Wrocław.
 
14.
Siwoń M. (2006) Aplikacja międzynarodowych standardów wewnętrznej kontroli finansowej do polskiego systemu prawnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Ekonomiczne problemy usług", nr 1.
 
15.
Siwoń M. (2006), Pojęcia audytu i kontroli a działalność regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" nr 1-2.
 
16.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. Ust. z 2009r. nr 157.
 
17.
Wierzbowski M. (red.), (2009) Prawo administracyjne, Lexis Nexis, wyd. V.
 
18.
Zimmermann J., (2008) Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa.
 
19.
Strona internetowa: www.sejm.gov.pl.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top