Packaging waste in Poland - current status and perspective
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2014-12-30
 
 
Management 2014;18(2):160-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of research, whose aim was to answer the question of how changing consumer trends affect the implementation of the requirements of the Waste Act and the Act on packaging and packaging waste. The new EU directive enacted in July 2014 tightens the requirements towards waste management in the EU, and this is especially evident in the increased levels of recovery and recycling of packaging waste. Surveys performed among students showed a high correlation between ignorance in the recovery and recycling of packaging waste and increasing level of efficiency in waste management. Surveys conducted among students and analysis of literature data show the relationship between environmental awareness of respondents and the level of effectiveness in the management of packaging waste
 
REFERENCES (20)
1.
06.Zrównowazona konsumpcja i produkcja (2006), (06. Sustainable consumption and production), website: www.eea.europa.eu/pl/publications/srodowisko-europy.pdf (20.09.2014 - date of access).
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lipca 2014 roku COM(2014) 397 fi nal, 2014/0201 (COD) zmieniająca dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Komisja Europejska, Bruksela.
 
3.
EEA Report No 2/2013. Managing municipal solid waste - a review of achievements in 32 European countries, website: http://www.eea.europa.eu/publi... (08.08.2014 - date of access).
 
4.
Korzeniowski A. (red. nauk.) (2007), Innowacyjność w opakowalnictwie, Zeszyty naukowe nr 93, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 
5.
Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G. (2001), Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
6.
Ochrona Środowiska 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, website: http://old.stat.gov.pl/cps/rde... (08.09.2014 - date of access).
 
7.
Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy COM(2011) 571 fi nal, (Roadmap to a Resource Effi cient Europe COM(2011) 571 fi nal), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2012, website: http://eur-lex.europa.eu/LexUr... (20.09.2014 - date of access).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. 2014, poz. 412).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. 2014, poz. 618).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645).
 
11.
Steciąg M. (2012), Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
12.
Website: http://www.stefczyk.info/wiado... (20.09.2014 - date of access).
 
13.
Website: http://odpady.nfosigw.gov.pl/g..._ spotkanie/1_ersntyoung_ sudomir_prezentacja_26042012.pdf (20.09.2014 - date of access).
 
14.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 391).
 
15.
Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. 2007, nr 90, poz. 607 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013r., poz. 888).
 
17.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.).
 
18.
Wasiak W., Przemysł i rynek opakowań w Polsce. Raport. Polska Izba Opakowań, website: http://magazynspozywczy.com.pl... (25.09.2014 - date of access).
 
19.
Steciąg M. (2012), Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Ofi cyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
20.
Website: http://odpady.nfosigw.gov.pl/g... (20.09.2014 - date of access).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top