Levels of Management and Economic Performance of Companies
 
More details
Hide details
1
High School of Banking in Gdansk
 
2
M.Sc. High School of Banking in Gdansk
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):81-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to achieve competitive results, the manager must master the skills necessary for subsequent levels of management. In the present study we have verified three hypotheses regarding the correlation between the level of control and efficiency, a form of ownership and influence on the managing level to direct and indirect subordinates. Two of the hypotheses gained the expected level of significance and the third was statistically insignificant.
 
REFERENCES (34)
1.
Austen-Tynda A.,Kozłowski R,Burda-Świerz K. (2009), Istota i znaczenie przywództwa dla kształtowania konkurencyjności jednostki ochrony zdrowia, [in:] A. Austen-Tynda, Frączkiewicz-Wronka (eds.), Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, ABC Walters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Bass B.M. (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York.
 
3.
Bass B.M., Avolio B.J. (1990), Transformation Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Quesionaire, Consulting Psychologists Press, Palo Alto.
 
4.
Bednarski L. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 
5.
Benton D. A. (2004), Menedżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
6.
Chang K., Smithikrai C. (2010), Counterproductive behavior at work an investigation into reduction strategies, “The International Journal of Human Resources Management”, Vol. 21, No. 8.
 
7.
Chun J. U., Yamarino F. J., Dionne S. D., Sosik J. J., Moon H. K. (2009), Leadership Across Hierarchical Levels: Multiple Levels of Management and Multiple Levels of Analysis, “Leadership Quarterly”, Vol. 20 (5).
 
8.
Detert J. R. (2007), Leadership Behavior and Employe e Voice: Is the Door Really Open? “Academy of Management Journal”, Vol. 50 (4).
 
9.
Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They? “Strategic Management Journal”, Vol. 21 (10/11).
 
10.
Fischer T., Henkel J. (2010), Complements and Substitutes in Value Appropriation - An Empirical Analysis of Patents’Interactions, American Academy of Management Conference”, Montreal.
 
11.
Góralski A. (1974), Metody opisu i wnioskowania statystycznego, PWN, Warszawa.
 
12.
Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji, kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa.
 
13.
Jędrzejczyk W. (2013), Pozaekonomiczne czynniki ludzkich zachowań w teoriach ekonomicznych i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Issue 51, No. 1146, Łódź.
 
14.
Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
 
15.
Krzakiewicz K., Cyfert Sz. (2013), Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, [in:] J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (eds.), Innowacje w zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 300, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
16.
Lista 500 2015 (2015), “Rzeczpospolita”, 13.05.2015 r.
 
17.
Lista Najlepszych 500 polskich marek (2013), „Rzeczpospolita”, 24.04.2013 r.
 
18.
Lubimow-Burzyńska J., Góralewska-Słońska A. (2004), Zmiany w strukturze wydatków gmin, [in:] D. Fic (ed.), Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja, Druk-Ar, Zielona Góra.
 
19.
Masdaghinia S., Atwater L. E., Keller R. T. (2010), How Leadership Style Affect Performance of Distant Followers in Creative and Non-creative Tasks? American Academy of Management Conference, Montreal.
 
20.
Oke A. (2007), Innovation Types and Innovation Practices in Service Companies, “International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 27 (6).
 
21.
Oziewicz E., Michałkowski T. (2013), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Warszawa.
 
22.
Peszko A. (2012), Psychoekonomia i jej wpływ na kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, [in:] J. Rokita (ed.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, Part II, Wydawnictwo Górnośląskie, Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice.
 
23.
Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 
24.
Radosiński E. (2010), Wprowadzenie do sprawozdawczości analizy i informatyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
25.
Ranking Rzeczpospolitej Marki Polskie 2014 (2014), „Rzeczpospolita”, 28.11.2014 r.
 
26.
Robbins S. P., Judge T. A. (2012), Zachowania organizacyjne, PWE, Warszawa.
 
27.
Samuelson W.F. MarksS. G. (1998), Ekonomia menedżera, PWE, Warszawa.
 
28.
Sierpińska M., JachnaT. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 
29.
Siguaw J. A., Simpson P. M., Enz C. A. (2006), Conceptualizing Innovation Orientation: A Framework for Study and integration of Innovation Research, “The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 23 (6).
 
30.
Tokarski S. (2003), Model interakcyjny efektywności kierowania, OPO, Bydgoszcz.
 
31.
Tokarski S. (2006), Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa.
 
32.
Trzcielińska J. (2013), Metody analizy strategicznej jako narzędzie identyfikacji okazji, [in:] S. Trzcieliński (ed.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
33.
Xu K., Sirmon D. G., Gao S. (2010), R&D Resources, R&D Management, and Innovation: Evidence of Mediation, American Academy of Management Conference, Montreal.
 
34.
Zaleśkiewicz T. (2013), Psychologia Ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top