Identification of future activities of enterprises regarding the growth of innovativeness
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora
 
2
Poznan University of Economics Gniezno College ‘Milenium’
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):370-384
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains the results of a survey conducted among 259 companies in Greater Poland from 1000 of those entities which had received the questionnaire using a random-proportional selection. This paper’s structure consists of three parts theoretical one and two which characterize empirical work. The first part interprets the future market assessment regarding the growth of innovations in companies. The second part includes an analysis of innovative actions in the near future (as indicated by enterprise representatives) in the development of competitive advantages and their perceived importance. Both cognitive and applicative conclusions are present in the summary.
 
REFERENCES (29)
1.
Borowska A. (2010). Problemy ludzi III wieku w aspekcie czasu wolnego. Economy and Management, 2.
 
2.
Christensen C.M. (1997). The innovator’s dilemma, Mc Graw-Hill, New York.
 
3.
Cygler J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw; czynniki sektorowe I korporacyjne, SGH Warszawa.
 
4.
Europa 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels 3.3. 2010. 5.
 
5.
COM (2010/2020). http//ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
 
6.
Gilbert (2000). The disruptive opportunity, MIT Sloan Management Review, Summer.
 
7.
Hamel G., Prahalad C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press Warszawa.
 
8.
von Hippel E. (2005). Democratizing innovation, MIT Press London.
 
9.
IMD (2013). World Competitiveness Yearbook, Institute for Management Development, Lozanna.
 
10.
Jacyna E. (2006). Miejsce prosumpcji w globalnej gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 42.
 
11.
Kotowicz-Jawor J. (2012). Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw. Wyd. Instytut Nauk Ekonomicznych, PAN, Warszawa.
 
12.
Kukliński A. (2012). Rekonfiguracja sceny globalnej XXI wieku, w: Forum myśli strategicznej, Biuletyn Zarządu Krajowego PTE nr. 2(56), Warszawa.
 
13.
Lipski A. (2008). Czas wolny w czasie życia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXX (4).
 
14.
Lewiatan Business Angels (LBA) www.lba.pl.
 
15.
Millar J., Demaid A, Quintas P. (1997). Trans-organizational Innovation: A framework for Research, Technology, Analysis&Strategic Management, 9(4).
 
16.
Porter M.E. (1985). Competitive Advantage, Free Press. New York.
 
17.
Porter M.E. (1998). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE Warszawa.
 
18.
Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010). Nowa era innowacji Wydawnictwo Profesjonalne PWN Warszawa.
 
19.
Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005). Przyszłość konkurencji, PWE Warszawa.
 
20.
Prognoza ludności na lata 2008 - 2035. GUS Warszawa 2009.
 
21.
Skawińska E. (2009). Wpływ warunków demograficznych na marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Marketing i Rynek, 5.
 
22.
Skawińska E., Na spotkanie Aniołów Biznesu - kilka kroków w realizacji innowacyjnego pomysłu, www.innopena.pl/e-learning.
 
23.
Skawińska E., Zalewski R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE Warszawa.
 
24.
Skawińska E., Zalewski R.I. (2014). Innowacyjność przedsiębiorstw - bariery i sposoby ich ograniczania (na przykładzie Wielkopolski) w: Problemy rozwoju regionalnego, PTE, Oddz. Zielona Góra (w druku).
 
25.
Talaga Ł. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach 2002-2010 w: Nowe otwarcie na innowacje, red. R.I. Zalewski, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań 2013.
 
26.
WEF. The Global Competitiveness Report 2013 - 2014 http://www.weforum.org/issues/....
 
27.
Zalewski R.I. (2010). Czynniki jakościowe w modelu wzrostu a innowacyjność, w: Innowacyjność przedsiębiorstwa a jakość produktów, red. R.I. Zalewski i R. Zieliński, Wydawnictwo ITE - PIB Radom.
 
28.
Zalewski R.I. (2013a). Czy system zarządzania jakością wzmacnia aktywność innowacyjną przedsiębiorstw? Wydawnictwo GSW Milenium (w druku).
 
29.
Zalewski R.I., Skawińska E. (2014). Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Wielkopolsce, w: Monografii pod red. E. Bojar, TNOiK Dom Organizatora, Toruń (w druku).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top