Human Resources Management in Higher Education Institutions in Poland
 
More details
Hide details
1
1Ph.D. Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):208-225
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Human Resources Management in Higher Education Institutions in Poland The paper presents the diagnosis of the human resources management in Polish higher education institutions. The analysis of source literature was applied as a research method. The essence and components of HRM in connection with the university management system were discussed, the theoretical solutions, including those resulting from the provisions of the Law, and their practical implementations, were given a broad outline. The directions of changes concerning HRM that have recently taken place in HEIs were indicated. In conclusion it was stated that the human resources management in Polish higher education institutions still requires improvement, primarily in the areas of motivation and remuneration, evaluation and development of employees. It requires the improvement of the university management system, a reliable development of its mission, vision and strategy, and on the basis of those - the development of personnel strategy, and HRM processes, procedures and tools. It has been suggested that the inclusion of university employees, particularly the research and teaching staff, in the management process (through the participatory management style), can contribute to both improving the process and developing and improving the personnel function.
 
REFERENCES (28)
1.
Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ofi cyna Ekonomiczna, K raków.
 
2.
Beck-Krala E., Klimkiewicz K. (2011), W kierunku kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 220, pp. 234-247.
 
3.
Dziedziczak-Foltyn A. (2011), Strategie uczelniane - antycypacja, translacja czy pseudokonformiza-cja celów rozwoju szkolnictwa wyższego?, [in:] J. Dworak, J. Jaworski (eds.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, vol. 14, pp. 183-202.
 
4.
The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers “A Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter and Code” Annex 1: Example of a Standard Template for the Internal Analysis, http://ec.europa.eu/euraxess/r... (12.01.18 - access date).
 
5.
Gajda J., Cichoń S. (2013), Zarządzanie procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, No. 2, pp. 141-168.
 
6.
Grobelna A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2016), Job Satisfaction Among Hotel Employees: Analyzing Select ed Antecedents and Job Outcomes. A Case Study from Poland, „ARGUMENTA OECONOMICA”, No. 2 (37), pp. 281-310.
 
7.
Gwizdała J. (2011), Kapitał intelektualny w zarzadzaniu szkoła wyższą - dylematy [in:] J. Dworak, J. Jaworski (eds.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w G dańsku”, vol. 14, pp. 243-255.
 
8.
Jakubowska A., Rosa A. (2011), Znaczenie szkolnictwa wyższego w gospodarce opartej na wiedzy [in:] J. Dworak, J. Jaworski (eds.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, vol. 14, pp. 63-79.
 
9.
Jajszczyk A., Pacholski L. (2010), Pomieszane role, “Forum Akademickie”, No. 1, styczeń, pp. 1-5.
 
10.
Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian, PWN, Warszawa.
 
11.
Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wyd. II uzupełnione, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
12.
Markowski M. (2011), Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - konsekwencje dla zarządzania szkoła wyższą [in:] J. Dworak, J. Jaworski (eds.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, vol. 14, pp. 169-181.
 
13.
M odele zarządzania uczelniami w Polsce. Raport końcowy (2011), (ed.) M. du Vall, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
14.
Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. St rategie - procesy - metody, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 
15.
Report of the Expert Group on ‘Shaping the Future of the Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R’ (2015), European Union. https://cdn1.euraxess.org/site... (12.01.18 - access date).
 
16.
Ryńca R. (2014), Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w ocenie działalności szkoły wyższej, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
17.
Santarek K. (2003), Radykalne innowacje, [in:] Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, praca zbiorowa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
 
18.
Spodarczyk E. (2016), The Concept of Corporate Social Responsibility in the Micro and Small Enterprise Sector, [in:] F. Pinzaru, C. Bratianu (ed.), Proceedings of the 12th European Conference on Manage ment, Leadership and Governance ECMLG 2016, ACPI, UK, pp. 248-254.
 
19.
Sułkowski Ł. (2016a), Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN Warszawa.
 
20.
Sułkowski Ł. (2016b), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 429, pp. 269-279.
 
21.
Szaban J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Difi n, Warszawa.
 
22.
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7). http://isip.sejmgov.pl/Details... (22.10.16 - access date).
 
23.
Wawak T. (2015), Ewolucja koncepcji zarządzania w szkołach wyższych w kierunku wymogów XXI wieku, [in:] J. Dziadkowiec i T. Sikora (eds.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków (https://tadeusz.wawak.pl/conte...; dostęp 12.07.2016).
 
24.
Wawak T. (2013), Wyznaczniki jakości zarzadzania w szkołach wyższych, „Zarządzanie jakością” No. 2 (32), pp. 40-50.
 
25.
Witczak O., Mitręga M. (2015), Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki, uczelni wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, No. 41, vol. 1, pp. 415-425.
 
26.
Wolska, G., Kizielewicz, J. (2015), Corporate Social Responsibility in Poland - Theory and Practice, [in:] I.V. Raguž, Z. Krželj-Čolović (eds.), Proceedings of Scientifi c Conference on Innovation, Leadership & Entrepreneurship - Challenges of Modern Economy. University of Dubrovnik, Dubrovnic, pp. 143-154.
 
27.
https://euraxess.ec.europa.eu/... (12.09.17 - access date).
 
28.
https://euraxess.ec.europa.eu/... (12.02.18 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top