SCIENCE ARTICLE
Factors influencing the level of job satisfaction of employees as the main internal stakeholders of organizations in the 21st century
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland
 
 
Submission date: 2023-05-08
 
 
Final revision date: 2023-07-27
 
 
Acceptance date: 2023-09-12
 
 
Online publication date: 2023-11-20
 
 
Publication date: 2023-11-22
 
 
Corresponding author
Michał Igielski   

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81-225, Gdynia, Poland
 
 
Management 2023;27(2):1-25
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
J17
J24
M12
M54
 
TOPICS
 
ABSTRACT
The main purpose of the article is to identify the main factors that have the greatest impact on building satisfaction of employees who work in Polish organizations. In addition, the author will try to identify the expectations of respondents that apply to their workplaces and identify the most important problems and barriers in the surveyed organizations, occurring in the processes of human capital management. As the main research method, in addition to the literature analysis, of course, the author chose a survey, in the form of a structured interview, with team leaders and their employees. The entire research process was carried out in 44 purposefully selected Polish organizations, in 2021 (254 employees of these organizations took part in the survey). Of course, due to the number of subjects, the study has a pilot character. Based on the analysis of the literature and the conclusions of the survey, 4 main groups of determinants that have the greatest impact on the level of job satisfaction of respondents have been identified - they have been divided into professional and nonprofessional factors. In addition, the author described the main barriers that generate the most problems and dysfunctions that accompany respondents during their work.
 
REFERENCES (29)
1.
Armstrong, M. (2011). Handbook of Human Resource Managament Practice. London: Kogan Page.
 
2.
Austen A., Czakon W. (2012). Importance of stakeholders for the management of public organizations. In: Frąkiewicz–Wronka A. (Ed.). Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną (pp. 24-36). Katowice: Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE.
 
4.
Card, D., Mas, A., Moretti, E., Saez, E. (2012). Inequality at work: The effect of peer salaries on job satisfaction. The American Economic Review, Vol. 102, No. 6, pp. 2981–3003.
 
5.
Clark, A., Oswald, A., Warr, P. (1996). Is job satisfaction u-shaped in age? Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 69, pp. 57‒81.
 
6.
Donaldson, T., Preston L. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1, pp. 65-91. DOI: 10.5465/amr.1978.4306102.
 
7.
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 
8.
Gros, U. (2003). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: PWN.
 
9.
Grucza, B. (2012). Podręcznik angażowania interesariuszy tom 1: Praktyczne spojrzenie na zaangażowane interesariuszy – Przewodnik. Warszawa: Bizarre Press.
 
10.
Hąbek, P. (2019). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy. Katowice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
11.
Hill, Ch.W.L., Jones, G.R. (1995). Stategic Management Theory: An Integrated Approach. Boston: Hougton Mifflin.
 
12.
Jasiński, A.M., Derbis, R. (2019). Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, No. 100(1), pp. 10-17.
 
13.
Karaś, R. (2003). Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
14.
Laszlo, Ch. (2015). The Suistainable Company. How to Create Lasting Value Through Social and Environmental Performance. Washington: IslandPress.
 
15.
Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 
16.
Obłój, K. (2017). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 
17.
Paliwoda-Matiolańska, A. (2005). Stakeholder theory in the management process of a modern enterprise. In: Brydulak, H., Gołebiowski, T. (Eds.). Wspólna Europa: zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami (pp.239-248). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
18.
Parker, K.N., Brummel, B.J. (2016). Examining the Curvili near Relationship Between Income and Job and Pay Satisfaction. Journal of Personnel Psychology, Vol. 15, No. 4, pp. 1-10.
 
19.
Pastuszka, S. (2019). Czynniki społeczno-demograficzne oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia a satysfakcja z pracy. Rynek pracy, No. 2(169), pp. 55-56.
 
20.
Sak-Skowron, M., Skowron, Ł. (2017). Determinants of job satisfaction - a theoretical study. Marketing i Zarządzanie, No. 2 (48), pp. 243–253. DOI:10.18276/miz.2017.48-23, ISSN: 1509-0507.
 
21.
Satyanarayana, P., Narender K. (2008). From work-family conflicts to psychological stress, job satisfaction and life satisfaction: a proposed integrative model. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, Vol. 12, No. 12, pp. 49‒63.
 
22.
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
 
23.
Skowron, Ł, Gąsior, M. (2017). Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta. Warszawa: Difin.
 
24.
Smolska, M. (2016). The stakeholder relationship management: how to create relational capital in a company. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Vol. 17, No. 3, pp. 307-322. DOI: 10.5604/18998658.1228281.
 
25.
Springer, A. (2011). Selected factors shaping employee satisfaction. Problemy Zarządzania, Vol. 9, No. 4 (34), pp. 162-180.
 
26.
Stefańska, M., Grabowski, G. (2023). Zaangażowanie pracowników a satysfakcja z pracy w warunkach pracy zdalnej. E-mentor, No. 1(98), pp. 13–21. https://doi.org/10.15219/em98.....
 
27.
Wexley, K.N, Youkl, G.A. (1984). Organizational Behavior Personnel Psychology. Homewood: R.D. Irwin.
 
28.
Zaleśna, A. (2018). Expectations of employees of different generations regarding selected elements of employer social responsibility. Przegląd Organizacji, Vol. 4, pp. 46-51.
 
29.
Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top