Dynamic competences in the opinion of the machine sector experts – from management theory to practice
 
More details
Hide details
1
1honorary doctorate WSB University in Gdańsk, Faculty of Finance and Management Institute of Management and Finance, Gdańsk, Poland
 
2
2Associate Professor, Eng. University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Zielona Góra, Poland
 
3
3Associate Professor University of Gdańsk, Faculty of Management, Institute of Organization and Management, Gdańsk, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):11-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dynamic competence in the opinion of the machinery sector experts - from theory to management practice The main objective of this paper is an attempt to reply to the question: how is the concept of dynamic competence understood by representatives of the manufacturing companies operating in the Polish agricultural machinery sector? Within the theoretical and design measures, a method of reconstruction and interpretation of literature implying the discussion in a group of intentionally selected experts operating in the examined sector will be used; as a result of the creative discussion, the key designates of dynamic competence will be generated. At the empirical level, it was considered appropriate to determine the hierarchy of their importance. The task of deliberately selected respondents will be to make a choice as to which of the suggested dimensions of the dynamic competence best reflects the sense of this concept.
 
REFERENCES (31)
1.
Bieniok H. (2016), Kompetencje i przedsiębiorczość osobista menedżera w zarządzaniu biznesem [Competences and personal entrepreneurship of business management manager], [in:] J. Rokita (ed.), Kompetencje - Modele biznesu - Strategie [Competences - business models - Strategies], Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, p. 94-108.
 
2.
Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii [Competencies of an enterprise. From determination of competencies to building a strategy], Agencja Wydawnicza Placet, Warsaw.
 
3.
Cyfert S. (2012), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy strategicznej [Organisation systemic model: the prospect of organisational renewal processes], [in:] G. Bełz, S. Cyfert (ed.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw [Strategies and mechanisms for the renewal of enterprises], „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
Czakon W. (2017), Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu [Creating theories in management sciences], [in:] A. Sopińska, P. Wachowiak (ed.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego [Challanges of the contemporary strategic management], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Ofi cyna Wydawnicza, Warsaw, p. 143-159.
 
5.
Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What are They?, „Strategic Management Journal”, vol. 21, p. 1105-1121.
 
6.
Falencikowski t. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar [The consistency of business models. Concept and measurement]., CeDeWu, Warsaw.
 
7.
Guliński P., Studziński W. (2008), Zarządzanie przez szanse na przykładzie fi rmy „Wagony Świdnica SA”[Management through chances based on the example of “Wagony Świdnica SA company”, [in:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (ed.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce [Strategies and mechanisms for the renewal of enterprises], „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
8.
Hambrick D. C. (2007), The fi eld management`s devotion to theory: Too much of a good thing? „Academy of Management Journal”, Vol. 50, Issue 6, pp. 1346-1352.
 
9.
Karpacz J. (2014), Zdolność technologiczna i innowacje produktów: Ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych [Technological capability and product innovations: Theoretical approach and results of empirical research], [in:] T. Kraśnicka (ed.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań [Innovation of contemporary organizations.Directions and research results], „Studia Ekonomiczne”, no. 183, Katowice, p. 55-67.
 
10.
Krupski R. (ed.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, [Company management in a turbulent environment. Towards superfl exible organisation]., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 
11.
Krzakiewicz K., Cyfert S. (2016(1)), Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych zdolności [Strategic potential of the learning organization in the aspect of the concept of dynamic abilities], „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 149, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 44-59.
 
12.
Krzakiewicz K., Cyfert S. (2016(2)), Dylematy kształtowania strategicznego w ujęciu teorii Firmy - na przykładzie zarządzania strategicznego [Dilemmas of strategic shaping in terms of the theory of the Company - on the example of strategic management], [in:] G. Osbert-Pociecha,. S. Nowosielski (ed.), Meandry teorii i praktyki zarządzania [Meanders of management theory and practice], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 83-94.
 
13.
Krzakiewicz K., Cyfert S. (2016(3)), Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych zdolności [Strategic potential of the learning organization in the aspect of the concept of dynamic abilities], „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 149, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, p. 44-59.
 
14.
Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk organizacji i zarządzania [Fundamentals of organisation and management sciences], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw.
 
15.
Niewiadomski P. (2016), Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych [Determinants related to fl exibility of functioning of a manufacturing company of the agricultural machinery sector], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
16.
Nogalski B., Klisz S. (2012), Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi, [Concepts and forest management methods], Wydawnictwa Fachowe CEDEWU, Warsaw.
 
17.
Nogalski B., Niewiadomski P. (2017), Elastyczność polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych jako implikator dyskusji o modelu technicznych zdolności dynamicznych, [Flexibility of the Polish manufacturers of the agricultural sector as a discussion implicator on the model of technical dynamic capabilities], in print.
 
18.
Nogalski B., Szpitter A. A. (2012), Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową [Organizational culture in the management of multicultural organisation], [in:] B. Mikuła (ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu [History and perspectives of the management sciences], Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
19.
Nogalski B., Szpitter A. A., Niewiadomski P. (2017), Problematyka badań w postępowaniach habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w latach 2007-2016 [Research issues in habilitation proceedings in the management science discipline in 2007-2016], [in:] Cz. Zając (ed.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy [Economic sciences in the 21st century - dilemmas, challenges, perspectives], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 225-240.
 
20.
Nogalski B., Szpitter A. A. (2014), Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową [Organizational culture in the management of multicultural organisation], [in:] I. Hejduk. A. Herman (ed.) Zarządzanie dla przyszłości [Management for the future], Difi n, Warsaw.
 
21.
Ortega M. J. R. (2010), Competitive Strategies and Firm Performance: Technological Capabilities’ Moderating Roles, „Journal of Business Research”, Vol. 63.
 
22.
Quinn J. B., Hilmer F. G. (1996), Core Competencies and Strategic Outsourcing, [in:] J. B. Quinn, H. Mintzberg (eds.), The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases, Prentice-Hall International, London, p. 63-73.
 
23.
Sajdak M. (2014), Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem [Business agility as a concept of management between stability and chaos], [in:] M. Romanowska, J. Cygler (ed.), Granice zarządzania [Management boundaries], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Ofi cyna Wydawnicza, Warsaw.
 
24.
Skalik J. (2012), Ewolucja metodycznego wspomagania procesu zarządzania zmianami w organizacjach [Evolution of methodical support of change management processes in organizations], [in:] Bełz G, Cyfert S. (eds.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw [Strategies and mechanisms of enterprise renewal], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, „Prace Naukowe”, No. 276, p. 28-37.
 
25.
Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H. (2011), Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning [Opportunities to disseminate ethical programs among banking employees through e-learning], [in:] G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty [Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Marketing w działalności podmiotów rynkowych [Marketing in the activity of market entities], „Zeszyty Naukowe”, No. 662, „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 74, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 581-593.
 
26.
Teece D. J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal”, Volume 28, Issue 13, p. 1267-1369.
 
27.
Teece D. J. (2012), Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, „Journal of Management Studies”, Vol. 49, Issue 8.
 
28.
Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, p. 1395-1401.
 
29.
Thompson J. L., Richardson B. (1996), Strategic and Competitive Success: Towards a model of the Comprehensively Competent Organization, „Management Decision”, No. 2, p. 5-19.
 
30.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami [Project management], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 
31.
Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne [Agile company], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top