Development or decline of marketing - systematic considerations
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Faculty of Economics and Management, Poland
 
 
Online publication date: 2020-07-31
 
 
Management 2020;24(1):176-192
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
M30
M31
L00
 
ABSTRACT
The article is an attempt to answer the question: Is the influence of marketing in the organization increasing or decreasing? In the search for answers to this question, changes that took place in marketing over the past twenty years haves been analyzed. Particular attention and a lot of space was devoted to the evolution of the marketing function and marketing management concept in the practice of business entities. The considerations undertaken in the study allowed, on the one hand, o indicatine the weakening of the importance of the marketing function in favour of the marketing concept of management, and on the other hando determinine their contemporary role in business practice.
 
REFERENCES (69)
1.
Adamska, A., Dąbrowski, T. (2007). Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Altkorn, J. (ed.) (1999). Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
3.
Andruszkiewicz, K. (2015). Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No 875 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu No. 41, Issue 2, pp. 179-190, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-15.
 
4.
Baran, R. (2014). Wyzwania dla marketingu w kontekście współczesnych zmian otoczenia przedsiębiorstw. In: Czubała, A., Hadrian, P., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: PWE.
 
5.
Cassidy, F., Freeling, A., Kiewell D. (2005). A Credibility Gap for Marketers research brief. McKinsey Quarterly, No. 2.
 
6.
Czubała, A. (2001). Dystrybucja produktów. Warszawa: PWE.
 
7.
Czubała, A. (2013). Koncepcja i formy marketingu społecznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, No 1, Issue 22, pp. 25-34.
 
8.
Dietl, J. (2001), Perespektywy marketingu – zmierzch czy rozwój, In: Czubała, A., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing u progu XXI wieku (pp. 35-44). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
9.
Domański, T., Kowalski P.(2000). Marketing dla menedżerów. Warszawa – Łódź: PWN.
 
10.
Duliniec, E. (2004). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 
11.
Garbarski, I. (ed.) (2008). Koszty i efekty działań marketingowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
12.
Garbarski, L. (2011). Istota marketingu. In: Garbarski, L. (ed.). Marketing. Koncepcja skutecznych działań (pp. 37-39). Warszawa: PWE.
 
13.
Gwiazda, A., (2001). Ewolucja współczesnego marketingu. Przegląd Organizacji, No. 11, pp. 35-38.
 
14.
Haus, B. (1998). Teoria i praktyka zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, No. 784, pp. 19-27.
 
15.
Hernik, J.(2014). Refleksje nad rozwojem marketingu – ujęcie historyczne? Marketing i Rynek, No. 8, pp. 82-90.
 
16.
Homburg, C., Jozić, D., Kuehnl, Ch. (2017). Customer experience management: toward implementing an evolving marketing concept, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 45, Issue 3, pp. 277-401.
 
17.
Homburg, C., Workman, J., Krohmer, H. (1999). Marketing’s influence within the firm. Journal of Marketing, No. 63, Issue 2, pp. 1-17.
 
18.
Homburg, Ch. (2016). Marketing Management. Strategie, Instrumente, Umsetzung und Unternehmensführung. Springer Gabler.
 
19.
Homburg, Ch., Grimm, P. (2015). The loss of the marketing department’s influence: is it really happening? And why worry? Journal of the Academic Marketing Science, No. 43, Issus 1, 1-13.
 
20.
Hultman, C.M., Hills G.E. (2011). Influence from Entrepreneurship in Marketing Theory. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, No. 13, Issue 2, pp. 120–125.
 
21.
Kaczmarczyk, S. (2004). Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, No. 179, Issue 1, pp. 37-46.
 
22.
Kaczmarczyk, S. (2015). Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako proces doskonalenia biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Szczecińskiego, No. 39, Issue 2 Zarządzanie, pp. 207-220.
 
23.
Karwowski, J., Karwowski, M., Frąckiewicz, E., Rudawska E. (2013). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: PWE.
 
24.
Kłeczek, R. (2012). Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo UE.
 
25.
Kotabe, M., Helsen, K. (2017). Global Marketing Management, Wiley.
 
26.
Kotler, P. (1999). Marketing. Warszawa: Felberg SJA.
 
27.
Kotler, P. (2006). Marketing Management. New Yeark: Perntice Hall.
 
28.
Kotler, P., Armstrong, G. (2001). Principles of Marketing. New York: Prentice Hall, International, Inc.
 
29.
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999). Principles of Marketing. New York: Prentice Hall Europe.
 
30.
Kotler, P., Kartajaya H., Setiawan I. (2019). Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. Gildan Media.
 
31.
Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 
32.
Kowal, W. (2010). Kontrola skuteczności marketingowej – problem zmienności interpretacji i pomiaru. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławia.
 
33.
Kramer, J., Kramer T.(2001). Wybrane obszary zmian w programach kształcenia menedżerów, In: Czubała, A., Wiktor, J.W. (ed.). Marketin u progu XXI wieku (pp. 25-34). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
34.
Lichtarski, J.(1999). Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota, relacje, problemy stosowania. Przegląd Organizacji, No 1, pp. 13-18.
 
35.
Lichtarski, J.(2003). O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. Przegląd Organizacji, No 1, pp. 3-6.
 
36.
Łobos, K. (2003). Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławia.
 
37.
Marketing Science Institute (2018). Research Priorities 2018-2020. Cambridge, Mass.: Marketing Science Institute. / http://www.msi.org/research/20... (13.02.2020r. - access date).
 
38.
Matschke, Ch., Moskaliuk j., Cress U. (2012). Knowledge Exchange Using Web 2.0 Technologies in NGOs. Journal of Knowledge Management, No. 16, Issue 1, pp. 159-176.
 
39.
Mazurek – Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
 
40.
Mazurek, G. (2012). Virtualization of marketing. Contemporary Management Research, No. 8, Issue 3, pp. 195-204.
 
41.
Mazurek, G. (2014). Sieciowe kreowanie wartości a organizacja działalności marketingowej. Marketing i Rynek, No. 8, pp. 545-549.
 
42.
Merlo, O. (2011). The Influence of marketing from a power perspective. European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 7/8, pp. 1152-1171. DOI: https://doi.org/10.1108/030905....
 
43.
Mintz, O., Currim, I. (2013). What drives managerial use of marketing and financialmetrics and does metric use affect performance of marketing-mix activities? Journal of Marketing, No. 77(March), pp. 17-40.
 
44.
Moorman, C., Rust, R. (1999). The role of marketing. Journal of Marketing, No. 63, pp. 180-197.
 
45.
Mruk, H.(1999). Podstawy marketingu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
46.
Niestrój, R. (2002). Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne. Warszawa: PWN.
 
47.
O’Sullivan, D., Abela, A. (2007). Marketing performance measurement ability and firm performance. Journal of Marketing, No. 71(April), pp. 79-93.
 
48.
Penc, J. (1995). Strategie zarządzania. Warszawa: Placet.
 
49.
Pluta – Olearnik, M. (2010). Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego, MINIB, No. 6, pp. 11-99.
 
50.
Pluta – Olearnik, M. (2015). Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian, MINIB, No. 15, pp. 1-18.
 
51.
Prymon, M. (1999). Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
 
52.
Rutkowski, I. (2001). Strategiczny wymiar marketingu, In: Czubała, A., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing u progu XXI wieku (pp. 80-88). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
53.
Rutkowski, I.(2014). Teoretycy i praktycy marketingu – jeden czy dwa światy? Marketing i Rynek, No. 8, pp. 65-69.
 
54.
Schmitt, B. (2011). Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights. Foundations and Trends® in Marketing, No. 5, Issue 2, pp. 55-112.
 
55.
Sławińska, M.(2014). Marketing jako koncepcja zarządzania – trendy rozwoju. Marketing i Rynek, No. 8, pp. 179-186.
 
56.
Sojkin, B. (2003). Zarządzanie produktem. Warszawa: PWE.
 
57.
Styś, A. (1998). Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, No. 784, pp. 44-49.
 
58.
Styś, A. (ed.) (1999). Strategiczne planowanie marketingowe. Warszawa: PWE.
 
59.
Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE.
 
60.
Verhoef, P., Leeflang, P. (2009). Understanding the marketing department’s influence within the firm. Journal of Marketing, No. 73 (March), pp. 14-37.
 
61.
Waniowski, P. (2003). Strategie cenowe. Warszawa: PWE.
 
62.
Waśkowski, Z. (2014). Ewolucja roli marketingu w strategiach polskich przedsiębiorstw. In: Czubała, A., Hadrian, P., Wiktor, J.W. (ed.). Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (pp. 94-95). Warszawa: PWE.
 
63.
Webster, F.E., Malter, A.J., Ganesan, S. (2005). The Decline and Dispersion of Marketing Competence, MIT Sloan Management Review, Vol. 46, No. 4, pp. 34-44.
 
64.
Wiktor, J. (2001). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: PWN.
 
65.
Wiktor, J. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: PWN.
 
66.
Wrzosek, W. (ed.) (2012). Strategie marketingowe. Warszawa: PWE.
 
67.
Źórawik, B., Źórawik, W. (1996). Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 
68.
Żabiński, L. (2001). Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych. In: Czubała, A., Wiktor, J. (ed.). Marketing u progu XXI wieku (pp. 45-57). Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 
69.
Żabiński, L. (2004). O niektórych argumentach krytyki marketingu jako dyscypliny nauki – polemicznie. In: Garbarski, I. (ed.). Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top