Determinants of the emergence and the development of clusters / Determinanty powstania i rozwoju klastrów
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):58-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to systemize the most important concepts defining determinants of functioning of cluster structures. The achievement of such formulated goal required carrying out a thorough review of both Polish and foreign literature on the issue of bunches. Due to the volume restrictions of this article, there were presented only the selected, according to the author most interesting, concepts associated with the issues of success factors of bunches. The author’s attention was focussed on the analysis of the factors determining the success of any cluster at the stage of its creation (the determinants of the emergence and creation of bunches) and of its development (determinants of functioning). It is in the article that the theoretical problems related to the issues of bunches of enterprises were discussed. In the first part of the article, there were presented endogenous and exogenous factors determining the formation of cluster structures. It is later in this article that the factors determining the development of bunches were described with particular emphasis on the sources of the competitive edge of the location. It is at the end of the article, further to the deliberations carried out, that conclusions and recommendations for the best ways of supporting cluster structures were presented
 
REFERENCES (23)
1.
A Practical Guide to Cluster Development, (2004) A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting, Londyn.
 
2.
Enright M. (1998), The Globalization of Competition and the Localization ofCompetitive Advantage: Policies toward Regional Clustering, Paper presented at the Workshop on the Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development, University of Strathclyde, Glasgow.
 
3.
Fukuyama (2000), Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządkuspołecznego, Politeja, Warszawa.
 
4.
Górzyński M. (2006), Systemy wspierania gron na obszarach słabozurbanizowanych i charakteryzujących się niższym poziomem rozwojugospodarczego, w: E. Wojnicka (red.), Analizy - wspieranie gronprzedsiębiorczości na Podkarpaciu, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 
5.
Górzyński M., Pander W., Koć P. (2006), Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP a instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
 
6.
Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (2008), K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa.
 
7.
Kaźmierski J. (2012), Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
8.
Moss Kanter R. (1995), World Class: Thriving Locally in the Global Economy, Simon & Schuster, New York.
 
9.
Okoń-Horodyńska E. (2000), Jak budować regionalne systemy innowacji, „Polska Regionów” nr 15, IBnGR.
 
10.
Padmore T., Gibson H. (1998), Modeling regional innovation andcompetitiveness, w: J. de la Mothe, G. Paquet, Local and regional systems ofinnovation, Kluwer Academic Publisher, Massachuset.
 
11.
Pasieczny J. (2006), Czynniki i uwarunkowania procesu tworzeniai rozwoju klastrów, w: E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnegoi regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
12.
Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, Londyn .
 
13.
Porter M. (2000), Location, Competition and Economic Development: LocalClusters in a Global Economy, “Economic Development Quarterly” Vol.14, No.1.
 
14.
Rosenfeld S.A. (1997), Bringing business clusters into the mainstream ofeconomic development, “ European Planning Studies” Vol. 5, No. 1.
 
15.
Rosenfeld S.A. (2002), Creating Smart Systems. A guide to cluster strategies inless favoured regions, Regional Technology Strategies, Carrboro.
 
16.
Skawińska E. (2009), Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe, w: E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjnościi innowacyjności regionów Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.
 
17.
Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynkuturystycznym, Difin, Warszawa.
 
18.
Steinle C., Schiele H. (2002), When do industries cluster? A proposal on howto assess an industry’s propensity to concentrate at a single region or nation., “Research Policy” Vol. 31, No. 6.
 
19.
Szerenos A. (2008), Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów, „Problemy Jakości” nr 10.
 
20.
Szultka S. (red.) (2004), Klastry innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
 
21.
Tuziak A. (2008), Wpływ czynników społeczno-kulturowych i instytucjonalnychna zdolność tworzenia klastrów jako przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym- ujęcie teoretyczne, w: D. Bobrecka-Jamro D., W. Jastrzębska, E. Szpunar - Krok, B. Tuziak (red.), Klastry w agrobiznesie - uwarunkowania funkcjonowaniai wpływu na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Difin, Warszawa.
 
22.
Wieczorek P. (2008), Klastry w Polsce, „Kontrola Państwowa” nr 6.
 
23.
Zaorska A. (2002), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowychi w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top