Cultural conditioning of employees’ engagement
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):72-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cultural determinants of employee engagement The article presents the problem of employees’ engagement. Being aware that values are the basis of employees’ engagement it was assumed that it could be different in enterprises operating in diverse cultures. Taking the models of culture by G. Hofstede and H. Schwarz into consideration as well as factors influencing engagement the analysis of cultural conditioning of engagement was conducted.
 
REFERENCES (33)
1.
Abbot G.N., White F.A., Charles M.A. (2005), Linking values and organizational commitment, „Journal of Occupational and Organizational Psychology” (78).
 
2.
Adamik A. (2011), Shaping corporate social responsibility in the conditions of cultural differences between the cooperating institutions, “Equilibrium” Vol. 6 Iss. 4.
 
3.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ofi cyna a Walters Business Kluwer, Warszawa.
 
4.
Ayers K. (2009), Why engagement is not enough, „Training & Development in Australia” April.
 
5.
Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
6.
Czerska M., Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R., Czermiński A. (2002), Zarządzanie Organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 
7.
Davies A.S., Hugen L.K. (2009), The Engagement Process: Examining the Evidence from Diverse Perspectives, „Institute of Behavioral and Applied Management”, 10 (3).
 
8.
Dawid-Sawicka M. (2008), Zaangażowanie pracowników - czy jest się czym martwić? “Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr 3-4.
 
9.
Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN.
 
10.
Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
11.
Jaremczuk K. (2009), Przesłanki skutecznego zaangażowania uczestników współczesnej organizacji, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/3, Sopot.
 
12.
Jin K.G., Drozdenko R.G. (2010), Relationships among Perceived Organizational Core Values, Corporate Social Responsibility, Ethics, and Organizational Performance Outcomes, ”Journal of Business Ethics” (92).
 
13.
Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, Difi n, Warszawa.
 
14.
Kosy K. (2006), Najlepsi pracodawcy - www.kadry.nf.pl (18.10.11).
 
15.
Kular S., Gatenby M., Rees Ch., Soane M., Truss E. (2008), Employee Engagement: a Literature Review, „Working Paper Series”, No. 19, Kingston Business School.
 
16.
Macey W. H., Schneider B. (2008), Meaning of Employee Engagement, „Industrial and Organizational Psychology”, http://eprints.kingston.ac.uk/... (19.01.12).
 
17.
Maslach Ch., Leiter P. M. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym: co zrobić ze stresem w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Meyer, J.P., Smith A.C. (2000), HRM Practice and Organizational Commitment. Test of Mediatian Model, „Canadian Journal od Administrative Sciences”, nr 17.
 
19.
Nogalski B., Szpitter A. (2012), Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Mikuła B. (red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
20.
Pędich M. (2010), Kontekst kulturowy a motywowanie pracowników bibliotek. W oparciu o teorię wymiarów kultury Geerta Hofstedego, [w:] H. Brzezińska- Stec, J. Kudrawiec, Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
21.
Reykowski J. (1979), Teoria motywacji a zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
22.
Saks A.M. (2006), Antecedents and consequences of employee engagement, „Journal of Managerial Psychology”, Vol. 21, Iss. 7.
 
23.
Samah S. (2007), Social structural characteristics and employee empowerment: the role of proactive personality, “International Review of Business Research Papers” No 4.
 
24.
Sikorski Cz. (2008), O zaletach słabej kultury organizacyjnej, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Nr 6.
 
25.
Sitko-Lutek A. (2004, Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
26.
Skalik J. (2012), Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Mikuła B. (red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
27.
Smythe J. (2009), CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Ofi cyna a Walters Kluwer business, Kraków.
 
28.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2012), Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach, [w]: J. Skalik, G. Bełz (red.) Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe PN 218, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 
29.
Schwartz, S. H. (1992), Universalism the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries, [w:] M. Zanna (red.), “Advances in Experimental Social Psychology” Vol. 25.
 
30.
Schwartz, S. H. (1999), A Theory of cultural values and some implication for work, “Applied Psychology: an international review” 48 (1).
 
31.
Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Ofi cyna a Walters Kluwer business, Kraków.
 
32.
www.mmc.com/knowledgecenter/engaging_employees_to_drive_business.pdf (18.10.11).
 
33.
Zigarmi D., Nimon K., Houson D., Witt D., Diehl D. (2011), A Preliminary Field Test Of An Employee Work Passion Model, „Human Resource Development Quarterly”, Vol. 22, No. 2.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top