Cross-sector partnership as a determinant of development – the perspective of public management
 
 
More details
Hide details
1
1Ph.D. University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):119-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cross-sector partnership as a determinant of development - the perspective of public management Challenges faced by organizations in the area of public management today force them to seek new organizational forms to build a competitive advantage. In contemporary public management, two trends in particular can be observed. The first is to depart from repeatability and duplication of actions, and to follow instructions with a view to focusing on creativity and efficiency in solving problems. The second is to create partner relations not only within the public sector, but also in cooperation with organizations from other sectors. The article systematizes knowledge about cross-sector cooperation and is an attempt to organize research trends in this area. This paper is the result of literature research carried out in the form of systematic review of available sources - databases that aggregate scientific publications specific to this field. The article presents an integrated overview of cross-sector issues, allowing to establish the basis for future research.
 
REFERENCES (31)
1.
Austen A. (2012), Wyzwania badawcze w obszarze pomiaru efektywności partnerstw lokalnych, “Współczesne Zarządzanie”, No. 3, pp. 172-182.
 
2.
Baron-Wiaterek M., Grzanka I. (2014), Partnerstwo publiczno-społeczne we wspólnotach terytorialnych, “Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska, Issue 76, pp. 217-229.
 
3.
Bryson J.M., Crosby, B.C., Middleton Stone M. (2006), The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature, “Public Administration Review”, Vol. 66, Issue 1 (Special Issue), pp. 44-55.
 
4.
Domański J., Kitzman K. (2016), Współpraca wyborem strategicznym przedsiębiorstw i organizacji non profi t, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 420, pp. 55-65.
 
5.
Eichner M., Bańczyk P. (2011), Czar partnerstw. Tworzenie partnerstw i zarządzanie nimi, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice.
 
6.
Flieger M. (2016), Optymalizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez kooperację w sieci, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 421, pp. 114-127.
 
7.
Frączkiewicz-Wronka A. (2013), Partnerstwo publiczno-społeczne jako instrument wielosektorowej polityki społecznej - perspektywa zarządzania publicznego, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 277, pp. 165-181.
 
8.
Frączkiewicz-Wronka A. (2014), Identyfi kacja charakteru powiązań występujących w ramach projektu organizacyjnego typu partnerstwo publicznospołeczne i ich znaczenie dla efektywnego dostarczania usług społecznych, “Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Vol. 27 (2), pp. 389-420.
 
9.
Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M. (2013), Architektura organizacyjna z perspektywy partnerstwa publiczno-społecznego, “Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Vol. 22 (2), pp. 343-381.
 
10.
Furmankiewicz M. (2006), Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, No. 2(24), pp. 117-136.
 
11.
Googins B.K., Rochlin S.A. (2000), Creating the Partnership Society: Understanding the Rhetoric and Reality of Cross-Sectoral Partnerships, “Business and Society Review”, Vol. 105, Issue 1, pp. 127-144.
 
12.
Jamali D., Keshishian T. (2009), Uneasy Alliances: Lessons Learned from Partnerships Between Businesses and NGOs in the Context of CSR, “Journal of Business Ethics”, Vol. 84, Issue 2, pp. 277-295.
 
13.
Kachniarz M. (2014), Kooperatywność samorządów lokalnych, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 339, pp. 36-48.
 
14.
Kalisiak-Mędelska M. (2013), Partnerstwo lokalne - istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania, “Biblioteka Regionalisty”, No. 13, pp. 73-96.
 
15.
Kaliszewska M. (2012), Partnerstwo międzysektorowe w ekonomii społecznej - współpraca z administracją publiczną i biznesem, [in]: Handzlik A., Głowacki J. (ed.), Partnerstwo - współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 
16.
Kolk A., Lenfant F. (2015), Cross-Sector Collaboration, Institutional Gaps, and Fragility: The Role of Social Innovation Partnerships in a Confl ict-Affected Region, “Journal of Public Policy & Marketing”, Vol. 34(2), pp. 287-303.
 
17.
Kołomycew A. (2013), Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfi ka, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 34, pp. 255-274.
 
18.
Kołomycew A., Pawłowska A. (2013), Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, “Studia Regionalne i Lokalne”, No. 2, pp. 62-80.
 
19.
Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
20.
Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, “Monografi e i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków.
 
21.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
22.
Lechwar M. (2010), Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Issue 17, pp. 205-214.
 
23.
Seitanidi M.M., Crane A. (2009), Implementing CSR Through Partnerships: Understanding the Selection, Design and Institutionalisation of Nonprofi t- Business Partnerships, “Journal of Business Ethics”, Vol. 85, Supplement 2, pp. 413-429, DOI 10.1007/s10551-008-9743-y.
 
24.
Selsky J.W., Parker B. (2010), Platforms for Cross-Sector Social Partnerships: Prospective Sensemaking Devices for Social Benefi t, “Journal of Business Ethics”, Vol. 94, Supplement 1, pp. 21-37, DOI 10.1007/s10551-011-0776-2.
 
25.
Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, “Współczesne Zarządzanie”, No. 3, pp. 51-60.
 
26.
Skawińska E. (red.) (2012), Kapitał społeczny w rozwoju regionu, PWN, Warszawa.
 
27.
Szromnik A. (2006), Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, No. 694, pp. 5-18.
 
28.
Waddell S., Brown, L.D. (1997), Fostering Intersectoral Partnering: A Guide to Promoting Cooperation Among Government, Business, and Civil Society Actors, “Institute for Development Research Reports”, Vol. 13, No. 3, pp. 1-26.
 
29.
Waddock S.A. (1991), A Typology of Social Partnerships Organizations, “Administration & Society”, Vol. 22, No. 4, pp. 480-515.
 
30.
Walters G., Anagn ostopoulos Ch. (2012), Implementing corporate social responsibility through social partnerships, „Business Ethics: A European Review”, Vol. 21(4), pp. 417-433, DOI: 10.1111/j.1467-8608.2012.01660.x.
 
31.
Wyrwa J. (2014), Social capital and development of an enterprise, „Management”, Vol. 18, No. 1, pp. 280-300.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top