Characteristics of local development planning from the perspective of planning documents referring to selected tourist communes
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Economics
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):323-342
 
ABSTRACT
Characteristics of local development planning from the perspective of planning documents referring to selected tourist communes Local development planning (including the preparation of planning documents) as well as undertaking initiatives and tasks supporting local development (resulting from planning documents) play the key role in local development steering process. The objective of the hereby paper is to analyze planning documents prepared for the selected territorial self-government units (four tourism oriented communes located in Lower Silesia region) in relation to strategic planning qualities identification in particular communes and referring these qualities to the conditions of effective strategic planning (discussed in literature on public management). The conducted research results confirm that many strategic planning qualities, in the selected communes, may be responsible for lowering its effectiveness. The ones, which are mainly responsible for counteracting effective planning, are as follow: reducing SWOT analysis to just the method for listing strengths and weaknesses of communal development potential, as well as presenting only the opportunities and threats; the absence of new management tools and techniques application, including the scenario oriented method; uncritical transfer of patterns from strategies prepared for other communes and referring to planning documents more as the condition for obtaining external financing sources rather than an actual programme facilitating the accomplishment of developmental goals. In spite of the above, the improvement of planning process has been observed in communes, which in consequence should result in higher level of local development programmes practical usefulness.
 
REFERENCES (13)
1.
Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K. , Nowicka P,, Dąbrowska A. (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej [Strategic planning. A guidance for public administration employees] Ministry of Regional Development, The Department of Structural Policy Coordination, Warsaw, www.mrr.gov.pl.
 
2.
Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing. Analysis, planning, implementation and control], Gebethner & ska Publishers, Warsaw.
 
3.
Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [The role of territorial self-government in supporting local development], [in:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach [The instruments for development management in entrepreneurial communes], (edit.) A. Kożuch, A. Noworól, The Institute of Public Affairs at Jagiellonian University in Cracow, Cracow, www.isp.uj.edu.pl.
 
4.
Krynicka H. (2006), Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (new public management) [The concept of new public management], Lubuskie Studies No. 2, Research works prepared at the Institute of Law and Administration, PWSZ [State College] in Sulechów, Sulechów, pp. 193-202, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34636/014.pdf.
 
5.
Obłój K. (2007), Strategia organizacji [The strategy of an organization], PWE Publishers, Warsaw.
 
6.
Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania. Kierowanie fi rmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską [The art of effective management. Company management focused on tomorrow and integration processes with the European Union], Ofi cyna Ekonomiczna Publishers, Cracow.
 
7.
Stachowska S. (2009), Planowanie strategiczne w rozwoju lokalnym [Strategic planning in local development], [in:] Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym [Planning in local development management], (edit.) K. Krukowski, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr [Białystok Foundation for Staff Training], Białystok, www.bfkk.pl.
 
8.
Supernat J. (2003), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe [Public administration in view of New Public management concept, [in:] Public administration. National and internationals studies], Research Bulletins published by High School of Public Administration in Białystok No. 2, Białystok, pp. 28-46.
 
9.
Sztando A. (2008), Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach [Typical problems of strategic planning related to Polish local authorities] [in:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura [Economic and organizational instruments supporting local and regional development] (edit.) M. Dylewski, Research Bulletins No. 501, Economic problems of services No. 22, Szczecin University, Szczecin, pp. 193-202.
 
10.
Waldziński D., Juchniewicz M., Śledź D. (2009), Katalog mechanizmów prorozwojowych - koncepcja zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w regionie [The catalogue of pro-development mechanisms - the concept of socioeconomic transformation management], [in:] Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim [The analysis of current situation, development trends and the forecast for socio-economic transformations in Lubelskie region], (edit.) D. Śledź, D. Waldziński, Published by: Instytut Badań i Analiz OSB, Lublin, pp. 257-297.
 
11.
Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [Public sector reforms in the context of new public management], [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [New public management in Polish territorial self-government], (edit.) A. Zalewski, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 11-73.
 
12.
Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne [New public management], PWE Publishers, Warsaw.
 
13.
Ziółkowski M. (2005), Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [Strategic management in Polish territorial self-government], [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [New public management in Polish territorial self-government, (edit.) A. Zalewski, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 75-133.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top