Appraisal of Financial Situation of the Polish Banking Sector from 2008 to 2012
 
 
More details
Hide details
1
University of Social Sciences in Łódź, Faculty of Management, Department of Finance
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):177-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Appraisal of Financial Situation of the Polish Banking Sector from 2008 to 2012 The banking system is a very important element of the financial system of a country. As institutions of public trust, banks play a crucial role in the process of transforming savings into investments, which directly affects the country’s economic development. Maintaining the banking sector in a good financial condition guarantees stability of the financial system and economic development of Poland. The article aims to present the essence of operations of banks as financial institutions, present their role in the economy, and describe various methods of appraising their financial condition. In order to fulfil the above goals, a research hypothesis is put forward stating that the financial condition of the banking sector in Poland deteriorated in the analysed period as a result of an adverse impact of turbulence in financial markets and problems in banking sectors in the European Union countries.
 
REFERENCES (16)
1.
Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem [Bank management], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
2.
Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa [Financial instruments of enterprise value management], Wydawnictwo AE we Wrocławiu , Wrocław.
 
3.
Iwanicz-Drozdowska M. (2010), Zarządzanie fi nansowe bankiem [Bank fi nancial management], PWE, Warsaw.
 
4.
Jaworski W., Zawadzka Z. (2008), Bankowość [Banking], Poltext, Warsaw.
 
5.
Helfert E.A. (1982), Techniques of fi nancial analysis, R.D. Irwin, Homewood, IL.
 
6.
Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji fi nansowych [Appraisal of operations of fi nancial institutions], Difi n, Warsaw.
 
7.
Marcinkowska M. (2003), Wartość banku [Bank value], UŁ, Łódź.
 
8.
Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E. (2008), Sprawozdawczość i analiza fi nansowa banku [Reporting and fi nancial analysis of the bank], Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
9.
Owsiak S. (2002), Podstawy nauki fi nansów [Fundamentals of fi nance learning], PWE, Warsaw.
 
10.
Pietrzak B., Polański Z., (Eds.) (2006), System fi nansowy w Polsce [Financial system in Poland], PWN, Warsaw.
 
11.
Rappaport A. (1998), Creating shareholder value, The Free Press, New York.
 
12.
Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system fi nansowy [International fi nancial system], Biblioteka Managera i Bankowca, Warsaw.
 
13.
Wypych M. (2000), Finanse i instrumenty fi nansowe [Finance and fi nancial instruments], Absolwent, Łódź.
 
14.
The Act of 29 August 1997 on Banking Law, Journal of Laws [Dz.U.] of 2011, No. 201, item 1181, as amended.
 
15.
The Act of 21 July 2006 on Financial Market Supervision, Journal of Laws [Dz.U.] of 2006, No. 157, item 1119.
 
16.
Recommendation for the system of monitoring banks’ fi nancial liquidity (2002). NBP. PFSA. GIBS. Warsaw.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top