Actions Objected at Employees in CSR - Report from the Study
 
More details
Hide details
1
Gdynia Maritime University
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):143-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study analyzed the essence of the social responsibility of organizations and indicated the areas of actions to which this concept applies in the organizations. Particular attention has been paid to CSR practices objected at employees as key stakeholders of the organization. The purpose of the study was achieved in the form of analysis of CSR practices addressed to employees of the selected organizations in the Pomeranian Voivodeship. It has been confirmed that the study subjects undertake socially responsible actions addressed to their employees. These actions are compliant with the guidelines of ISO 26000 standard in the area of practice in workplace. However, it has been shown that socially responsible objectives are not commonly present in the strategies of these organizations. Personal strategies and the knowledge of the concept of CSR among employees also occur not frequently enough. The presented study is a pilot study. The reached conclusions apply only to the participating organizations. However, it should be noted that the concept of CSR is not yet widely and successfully implemented in organizations within the Pomeranian Voivodeship. It requires further popularizing and intensifying. Also, the practices of CSR addressed to employees should be further improved.
 
REFERENCES (24)
1.
Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 
2.
Benedek A., Takacs-Gyorgy K., (2014), Employees expectations against the workplace in public schools, “International Journal of Contemporary Management”, Vol. 13, No. 1, pp. 8-20.
 
3.
Bursova J. (2014), The functions tasks od the manager in the organisation, „Zarządzanie i Edukacja”, No. 95, pp. 101-108.
 
4.
Bylok F., Cichobłaziński L, Pabian A., Zawada M. (2015), Role of a manager in Creating Organisational Trust in Small and medium-Sized Enterprises, Rouso J.C.D (ed.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance, ACPI Limited Reading, UK, pp. 45-52.
 
5.
Chen Y.R, Hung-Baesecke C.F (2014), Examining the internal aspect of corporate social responsibility (CSR): leader behavior and employee CSR participation, “Communication Research Reports” Vol. 31, No. 2, pp. 210-220, DOI:10.1080/08824096.2014.907148.
 
6.
Cichobłaziński L, Pabian A., Bylok F., Zawada M. (2015), Ethical Leadership Based on Organisational Conflict Management in Collective Disputes Resolution, Rouso J.C.D (ed.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance, ACPI Limited Reading, UK, pp. 81-85.
 
7.
Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Poradnik metodyczny (2010), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa.
 
8.
Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 
9.
Gadomska-Lila K. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, „Management and Business Administration. Central Europe” No. 2 (115), pp. s. 41–52.
 
10.
Grobelna A. (2015), Role ambiguity: a problem or a challenge facing contemporary hospitality industry. The critical role of employees’ creativity, “International Journal of Contemporary Management”, Vol. 14, No. 3, pp. 77–98, DOI:10.4467/24498939IJCM.15.005.4307.
 
11.
Hąbek P. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, „Organizacja i Zarządzanie”, No. 2(6), pp. 69-86.
 
12.
Heslin P.A., Ochoa J.D. (2008), Understanding and developing strategic corporate social responsibility, “Organizational Dynamics”, Vol. 37, No. 2, pp. 125–144, DOI:10.1016/j.orgdyn.2008.02.002.
 
13.
Kim H-R., Lee M., Lee H-T., Kim N-M. (2010), Corporate social responsibility and employee–company Identification, “Journal of Business Ethics” Springer, pp. 557-569.
 
14.
Kizielewicz J. (2016), Environmental governance for sustainable cruise tourism development by territorial authorities and cruise ship-owners, [in:] Khazieva N., Vasilenko D. (ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, ACPI Limited Reading, UK, pp. 193-201.
 
15.
Korpus J. (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa.
 
16.
Mazur-Wierzbicka E. (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 
17.
Nikodemska-Wołowik A. (red.) (2011), RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość. Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, Warszawa.
 
18.
Rabiański R. (2011), Biznes odpowiedzialny społecznie. Zagadnienia, korzyści, praktyki. www.ciam.fii.org.pl/wpcontent/uploads/2011/01/Podrecznik-CSR.pdf (14.11.2012 – access date).
 
19.
Sobczak A. (2011), Społeczna odpowiedzialność firmy [w:], K. Lisowski (red.), Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.
 
20.
Spodarczyk E., Szelągowska-Rudzka K. (2015), Is social responsibility required in the cooperation among universities, businesses and local government in the local environment?, Rouso J.C.D (ed.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance, ACPI Limited Reading, UK, pp. 437-444.
 
21.
Szelągowska-Rudzka K. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a pracownicy, „Pieniądze i więź”, No. 4, pp. 147-160.
 
22.
Szelągowska-Rudzka K. (2011), Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji, „Zarządzanie i Edukacja”, No. 78 wrzesień – październik, pp. 119-134.
 
23.
Szelągowska-Rudzka K. (2016), Partycypacja bezpośrednia pracowników w teorii i praktyce zarządzania, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarzadzaniu. Wybrane problemy, TNOiK, Torun.
 
24.
Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, grudzień 2011. http://badania.parp.gov.pl/fil..., (14. 11.12 – access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top