The connection of income situation of farms and the reproduction processes in Poland in the view of the EU integration
 
More details
Hide details
1
Head of the Department of Macro and Agricultural Economics, Poznań University of Economics
 
2
Department of Macro and Agricultural Economics, Poznań University of Economics
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):264-276
 
ABSTRACT
The aim of the paper is to show the influence of the improving farms' income situation in Poland after the UE accession with their reproductive possibilities. To achieve this target it was defined whether the increasing agricultural income parity was a result of a changing market situation ("price scissors"), CAP subsidies or investment-accumulative processes. Also the connection of the EU financial means with the balance of agri-food international trade was analysed.
 
REFERENCES (9)
1.
Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2011 roku, (2011), FAPA-FAMMU, Warszawa.
 
2.
Czyżewski A., A. Grzelak, Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009 (2011) "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, SGGW, Warszawa.
 
3.
Czyżewski A., A. Poczta-Wajda, A. Sapa (2010), Przepływy finansowe między Polską a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo", Nr 2, Polska Akademia Nauk (PAN) - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 
4.
Czyżewski A., P. Kułyk, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, "Ekonomista", Nr 2.
 
5.
Goraj L. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnychwww.minrol.gov.pl.
 
6.
A. Czyżewski, A. Matuszczak (2011), Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego, w: B. Wieliczko (red.), Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
7.
Ławniczak A., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2406 w sprawie sytuacji w rolnictwie http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.n....
 
8.
Powszechny Spis Rolny 2010 r. - Raport z wynikówhttp://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_psr_raport_z_wynikow_PSR_2010_260711.pdf.
 
9.
Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2010www.stat.gov.pl.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top