Senior-friendly urban information system – identification of a problem
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Katowice, Department of Social Logistics
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):245-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Senior-friendly urban information system - case study Increasing urban population, ageing and growing importance of the elderly - those are three independent trends which are currently observed in urban areas. Place of a senior person within society is changing. Overlapping with above trends is inefficient city management as a consequence of growing and denser city population in big agglomerations. It is a common practice that seniors are perceived as second-class citizens. This is reflected by city politics which overlooks measures facilitating day-to-day existence of the elderly in urban space to the benefit of younger generations. City council is allocated a predetermined budget to cater for needs of various age groups. Those resources should be split in a just way, equally between all citizen groups. The evidence the city governing body is doing just that is assurance of mobility to all groups - including seniors. Bearing in mind their health, fitness, access to infrastructure should be facilitated by customising urban information systems to fit perception of the elderly. This way city management shapes city space, thus providing the space in question with new functions, enabling new bahaviours within the framework of the space that has been available so far. Creating a new system of urban information is therefore a management related problem that has to be dealt with taking city related factors into consideration. Decision makers have to solve a conflict that is observed between different groups of interest.
 
REFERENCES (32)
1.
Antoszewski A., Herbut R. (1998) (edit.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
2.
Bledowski P. (2012), Potrzeby opiekuńcze osób starszych [in:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, edit. M. Mossakowska, A. Więcka, P. Błędowski, Publisher Termedia, Poznań.
 
3.
Carstens D. Y. (1993), Site planning and Design for the Elderly: Issues, Guidelines, and Alternatives, February.
 
4.
Central Statistical Offi ce (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa.
 
5.
Chmaj M., Zmigrodzki M. (2001), Wprowadzenie do teorii polityki. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
6.
Dabrowska P. (2011), W trosce o życie, Fides et ratio, UKSW, Warsaw, 2(6).
 
7.
Economic and Social Research Council, the biggest organisation of that type in United Kingdom.
 
8.
Grochowski M. (2005), Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego (przypadek Warszawy), Prace i Studia Geografi czne, Volume 35, Warsaw.
 
9.
Gutowski B. (2006), Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warsaw.
 
10.
Hoff W. (2012), Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów, [in:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warsaw.
 
11.
Jałowiecki B. (1988), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warsaw.
 
12.
Jozwiak J. (2012), Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demografi czna Polski w: „Polska w Europie - Przyszłość demografi czna”, edit. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Tom I, Warszawa.
 
13.
Kosiedowski W. (2001) (edit.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 
14.
Kotus J. (2005), Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, BoguckiWydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
15.
Leszczynska-Rajchert A. (2005), Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 
16.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN Warsaw.
 
17.
Miazga M. (2001), Społeczne problemy kształtowania przestrzeni: przykładystudiów i badań na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnychskalach, IGPiK, Warszawa.
 
18.
Mikielewicz R. (2007), Defragmentacja miasta - „wydajność” przestrzenimiejskiej a jej percepcja, Czasopismo Techniczne, z. 1. Architektura z. 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 
19.
Nowakowski T. (2004) (edit.), Logistyka a infrastruktura miejska. I KonferencjaNaukowo-Techniczna. Wrocław, 7-8 października 2004 r., Wrocław.
 
20.
Okólski M., Fihel A. (2008), Bilans demografi czny Polski w roku 2033: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
21.
Peski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warsaw.
 
22.
Porebska M. (2010), O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta, Architektura. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Issue 6.
 
23.
Posluszna M. (2012), Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, Nowiny Lekarskie.
 
24.
Regulski J., Polski samorząd po dziesięciu latach. [in]: S. Michałowski (2002) (edit.) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
25.
Seredynska D. (2011), Rodzina jako kontekst rozwoju seniora, UKW Bydgoszcz.
 
26.
Southworth M. (2005), Designing the walkable city, Journal of Urban Planning and Development, 131, p. 248.
 
27.
Szymanowska A. (2009), Kim są single - psychologiczna charakterystyka osób samotnie żyjących (in:) Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychologicznych dzieci i młodzieży , pod red. B. Kołdan, J. Kahlan, A. Fidelys, Sandomierz, Warsaw.
 
28.
Tarnowska E. (2005), Stary człowiek w Polsce, Więź.
 
29.
The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City part. I.
 
30.
Vine D., Buys L., Aird R. (2012), Experience of Neighbourhood Walkability Among Older Australians Living in Highh Density Inner-City Areas, Planning Theory and Practice, Vol. 13, No 3, September.
 
32.
Yianzhou T., Xiaojing Ch. (2009), Towards a walkable city: the planning practice of Shenzhen, China, 45th ISOCARB Congress.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top