REVIEW ARTICLE
Process management in organizations - a discussion on terminology
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland
 
2
Szkoła Doktorska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland
 
 
Submission date: 2023-04-15
 
 
Final revision date: 2023-06-02
 
 
Acceptance date: 2023-06-20
 
 
Publication date: 2023-07-31
 
 
Corresponding author
Joanna Kizielewicz   

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225, Gdynia, Poland
 
 
Management 2023;27(1):20-54
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
L16; L21.
 
TOPICS
 
ABSTRACT
In the literature on the subject, one can notice quite a lot of freedom in the approach to formulating and understanding of terms relating to process orientation, process approach and managing processes and process management. In recent years, there has been a noticeable increase in interest in the study of process management not only of organizations, but also of individual activities such as projects. Managers are looking for indicators and metrics to measure the effectiveness and efficiency of processes in their activities. The purpose of the article is to try to identify differences and similarities and to systematize terminology related to process management in organizations. The study uses literature research based on an exploration of the Web of Science and Scopus databases, with the analysis limited to scientific publications only, and the selection of available materials excluded other materials, such as communications, reviews or other documents, from the analysis. The article is of a review and conceptual nature. The collected research results were subjected to comparative analysis, logical analysis and critical analysis. The research and analysis results presented in the article are an attempt to organize terminology that can be used in further scientific research.
 
REFERENCES (98)
1.
Alänge, S., Jacobsson, S., Jarnehammar. A. (1998). Some aspects of an analytical framework for studying the diffusion of organisational innovations. Technology Analysis & Strategic Management no. 10, pp. 13–21.
 
2.
Al-Mudimigh, A. (2007). The role and impact of Business Process Management in enterprise systems implementation. Business Process Management Journal 13(6), pp. 866-874.
 
3.
Allen, L.A. (1958). Zarządzanie i organizacja. McGraw-Hill. Anderson J.C., Rungtusanatham, M.J., Schroeder, R.G. (1994).
 
4.
A theory of quality management underlying the deming management method. Academy of Management, Review no. 19, pp. 472-509.
 
5.
Armistead, C., Pritchard, J.P., Machin, S. (1999). Strategic Business Process Management for Organisational Effectiveness. Long Range Planning 32 (1). pp. 96-106. 10.1016/S0024-6301(98)00130-7.
 
6.
Becker J., Kahn D. (2012). Der Prozess im Fokus. In: Becker, J., Kugeler, M., Rosemann, M. (eds.). Prozessmanagement: Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, pp. 3-16. Springer, Berlin.
 
7.
Bednarz, L.L. (1999). Praktyczne aspekty reorganizacji procesów biznesowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (13), nr 825, pp. 157-169.
 
8.
Bender, J., van Bijsterveld, M. (2000). Leaning on lean: The reception of a management fashion in Germany. New Technology, Work and Employment, 15(1), pp. 50–64. DOI:10.1111/1468-005X.00064.
 
9.
Bełz G., Cyfert S., Czakon W., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Szpitter A., Urbaniak M., Wiktor J. (2019). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości 2.0. http://www.knoiz.pan.pl/images..._ o_zarzdzaniu_i_jakoci.pdf, data dostępu: 14.01.2023 r.
 
10.
Bielski, M. (1997). Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, p. 228.
 
11.
Biesok, G. (2013). Zarządzanie jakością w logistyce. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 
12.
Biesok, G. (2019). Zarządzanie procesami. In: Biesiok, G., Jakubiec, M. (eds.) Współczesne koncepcje zarządzania (pp. 25-46). Wydawnictwo Naukowe Akademii Górniczo Hutniczej w Bielsku-Białej.
 
13.
Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Vizja Press & IT.
 
14.
Bitkowska, A. (2017). Measurement processes in contemporary organizations. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2017, pp.23-34. 10.29119/1641-3466.2017.102.2.
 
15.
Bitkowska, A. (2021). Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
16.
Borkowski, S., Siekański, K. (2004). Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach. Organizacja i Kierowanie, vol. 116, iss. 2, pp. 21-33.
 
17.
Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
18.
Brzozowski, T., Rogala P. (2017). Podejście procesowe według norm ISO serii 9000 – istota i ewolucja. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 470, pp. 19-28.
 
19.
Brzozowski, T. (2018). Wprowadzenie do zarządzania procesami. In: Rogala, P., Bartniczak, M. (eds.). Menedżer procesów. Wydawnictwo AD REM.
 
20.
Clough, D.J. (1963). Concepts in Management Science, Prentice-Hall. Drucker, Peter F. (1954): The Practice of Management (1st Harper business.
 
21.
Cyfert, S. (2006). Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prace Habilitacyjne no.28 (p. 203).
 
22.
Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Supdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, Organizacja i Kierowanie, 1, pp. 37-49.
 
23.
Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Ernst & Young, Harvard Business School Press.
 
24.
Doroszewski, W. (ed.) (1996-1997). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Drucker, P.F. (1954). The Practice of management. New York: HarperCollins.
 
26.
Durlik, I. (2000). Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 
27.
Elzinga, J., Horak, T., Lee, C.Y., Bruner, C. (1995). Business Process Management: Survey and Methodology, IEEE Transactions on Engineering Management, N.42(2), pp.119-128.
 
28.
Farmer, R.N., Richman, B.M. (1964). A Model for Research in Comparative Management. California Management Review, 7(2), pp. 55–68. https://doi.org/10.2307/411621....
 
29.
Fayol, H. (1947). Administracja przemysłowa i ogólna. Poznań: Wydawnictwo TNOiK.
 
30.
Gabryelczyk, R. (2006). ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 
31.
Flynn, B. B., Schroeder, R. G., Sakakibara, S. (1994).A framework for quality management research and an associated measurement instrument. Journal of Operations Management, 11(4), pp. 339- 366. https://doi.org/10.1016/S0272- 963(97)90004-8.
 
32.
Gliński, B., Kuc, R.B., Fołtyn, H. (2000). Menedżeryzm, strategie, zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 
33.
Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
34.
Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
35.
Grudowski, P. (2007). Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
36.
Hackman, J. R., Wageman, R. (1995). Total quality management: Empirical, conceptual, and practical issues. Administrative Science Quarterly, 40(2), pp. 309–342. https://doi.org/10.2307/239364....
 
37.
Hammer, M., Champy, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 
38.
Hantry, F., Papazoglou, M., Van den Heuvel, W. J., Haque, R., Whelan, E., Carroll, N., Karastoyanova, D., Leymann, F., Nikolaou, C., Lammersdorf,.
 
39.
W., Hacid, M. S. (2010). Business Process Management. In: Papazoglou, M.P., Pohl, K., Parkin, M., Metzger, A. (eds). Service Research Challenges and Solutions for the Future Internet. Lecture Notes in Computer Science, Springer, vol. 6500, pp. 27-54. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
40.
Harmon, P. (2004). Evaluating an Organization’s Business Process Maturity. Business Process Trends Vol. 2, No. 3, pp. 1-11.
 
41.
Hellström, A., Eriksson, H. (2013). Among Fumblers, Talkers, Mappers and Organizers -Four applications of process orientation. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 24(5-6), pp. 733-751.
 
42.
Hernaus, T. (2011). The Process-Based Face of Organizations. In: Sarlak, M.A. (ed.). The New Faces of Organizations in 21st Century, Vol. 2, pp. 33-80, NAISIT Publishers.
 
43.
Isaksson, R. (2006). Total quality management for sustainable development: Process based system models. Business Process Management Journal, 12(5), pp. 632-645.
 
44.
Jokiel, G. (2006). O celach podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami. In: Zimniewicz, K. (ed.). Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: analiza krytyczna (pp. 207-213). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
45.
Jedynak, P. (2007). Benchmarking znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Problemy Jakości, nr 4, p.18.
 
46.
Keith, L.A., Gubellini, C.E. (1978). Introduction to Business Interprise. McGraw-Hill Education.
 
47.
Kieżun, W. (1997).Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
48.
Kohlbacher, M., Gruenwald, S. (2011). Process orientation: conceptualization and measurement. Business Process Management Journal, Vol. 17, No. 2, pp. 267-283.
 
49.
Koontz, H. 1961. The management theory jungle. The Journal of the Academy of Management 4(3), pp. 174-188.
 
50.
Koontz, H., O’Donnell, C. (1955). Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. New York: McGraw-Hill.
 
51.
Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie., Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zakład im. Ossolińskich.
 
52.
Kraśnik, J. (2000). Podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem. Stan i możliwości wykorzystania w warunkach integracji europejskiej. In: Krzakiewicz, K. (ed.). Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej (pp. 392-401). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
53.
Kubiak, B.F. (ed.) (2003). Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, p. 101.
 
54.
Lee, R., Dale, B. (1998). Business process management: a review and evaluation. Business Process Management Journal 4(3), pp. 214-225.
 
55.
Lichtarski , J. (2004). O relacji pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu. In: Romanowska, M., Trocki, M. (eds.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, Warszawa: SGH w Warszawie.
 
56.
Louis, A.A. (1958). Management and organization. New York: McGraw-Hill.
 
57.
Lundy, J.L. (1957). Effective Industrial Management. NY: Macmillan. Maciąg, J. (2016). Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(47), pp. 163-180. DOI: 10.14746/nisw.2016.1.6.
 
58.
Manganelli R.L., Klein M.M. (1998). Reengineering. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
59.
Marciszewska, A., Nowosielski, S. (2011). Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, pp.73-83.
 
60.
McCormack, K.P. (2001). Business Process Orientation: Do You Have It? Placing an emphasis on processes will help organizations move forward. Quality Progress No. 34(1), pp. 51-58.
 
61.
Meerkamm, S. (2010). The concept of process management in theory and practice – a qualitative analysis. In: RinderleMa, S., Sadiq, S., Leymann, F. (eds.). Business Process Management Workshops. BPM 2009. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 43 (pp. 429-440). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
62.
Mooney, J. D., Reiley A. C. (1939). The principles of organization. New York: Harper & Brothers.
 
63.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford 1948/95, p. 1027.
 
64.
Norma ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.
 
65.
Nowak, E. (ed.). (2004). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
66.
Nowicki, M., Szymańska, K. (2013). Organizacja w ujęciu procesowym - od koordynacji funkcjonalnej do procesowej. In: Adamik, A. (ed.). Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne (pp. 339-391). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 
67.
Nowosielski, S. (2008). Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, pp. 40–41.
 
68.
Nowosielski S. (2011). Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 
69.
Palmberg, K. (2008). Exploring process management: are there any widespread models and definitions? The TQM Journal, Vol. 21, No. 2, p. 210.
 
70.
Palmberg, K. (2009). Exploring process management: are there any widespread models and definitions? The TQM Journal, Vol. 21, No. 2, pp. 203-215.
 
71.
Perechuda, K. (red.) (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
72.
Pritchard, J.P., Armistead, C. (1999). Business process management - lessons from European business. Business Process Management Journal 5(1),pp. 10-35.
 
73.
Pszczółkowski, T. (1976). Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Wyd. 5 rozszerzone. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
74.
Pszczółkowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakłady Narodowe im. Ossolińskich.
 
75.
Rentzhog, O. (1996). Core Process Management. Thesis no. 542, LiU-TekLic-1996:07, Linköping University, Linköping.
 
76.
Robbins, S.P., Decenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
77.
Roszak, M.T. (2013). Zarządzanie technologią. International OCSCO World Press, p. 39.
 
78.
Rummler, G,A., Brache, A.P. (2000). Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart. John Wiley & Sons.
 
79.
Salwa, D. (2004). Zarządzanie procesowe w kontekście aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw. In: Romanowska, M., Trocki, M. (eds.). Podejście procesowe w zarządzaniu (pp. 189-195). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
80.
Skrzypek, E. (2000). Zarządzanie jakością i reengineering jako sposoby doskonalenia przedsiębiorstwa. Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, Sectio H. Oeconomia 34 (2000), pp. 247-259.
 
81.
Smith, H., Fingar, P. (2003). Business Process Management: The third wave. Tampa, USA: Meghan-Kiffer Press.
 
82.
Sopińska, A. (2004). Procesowa organizacja przedsiębiorstwa. In: Romanowska, M., Trocki, M. (eds.). Procesowe podejście w zarządzaniu TQM. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
83.
Stabryła, A. (2011). Przełomy w teorii zarządzania. Przegląd Organizacji, no. 3, pp. 7-12.
 
84.
Szczepańska, K., Bugdol, M. (2016). Podstawy zarządzania procesami. Wydawnictwo Difin.
 
85.
Taylor, F.W. (1914). The principles of scientific management. New York, London: Harper & Brothers.
 
86.
Terry, G.R. (1971). Zasady zarządzania. R.D. Irwin.
 
87.
Tkaczyk, S., Kowalska-Napora, E. (2012). Quality Management Strategy. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.
 
88.
Trocki, M. (2004). Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe. In: Romanowska, M., Trocki, M. (eds.). Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowejw Warszawie.
 
89.
Trocki, M. (2014). Organizacja projektowa. Warszawa: PWE.
 
90.
Trocki, M., Bukhała, M. (eds.). (2016). Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań. Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
91.
Van Rensburg, A. (1998). A Framework for Business Process Management. Computers and Industrial Engineering, Vol. 35, p. 218.
 
92.
Vance, S.C. (1959). Industrial Administration. McGraw-Hil.
 
93.
Wąchol, J. (2018). Zarządzanie procesowe, a inne metody zarządzania w warunkach globalizacji. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie, no. 120, p. 226.
 
94.
Weske, M. (2007). Business Process Management: concepts, languages, architectures. Wydawnictwo Springer.
 
95.
Willaert, P., Van den Bergh, J., Willems, J., Deschoolmeester, D. (2007). The Process-Oriented Organisation: A Holistic View Developing a Framework for Business Process Orientation Maturity.
 
96.
Zairi, M. (1997). Business Process Management: a boundaryless approach to modern competitiveness. Business Process Management Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 64-80.
 
97.
Zairi, M., Al-Mashari, M.A., Irani, Z. (2001). Business process reengineering: a survey of international experience. Business Process Management Journal, 7, pp. 437-455.
 
98.
Zieleniewski, J. (1982). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, p. 393.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top