Influence of the selected factors on the capital structure of enterprises in the construction industry
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):241-254
 
KEYWORDS
ABSTRACT
These are the issues related to shaping the capital structure of enterprises that are fundamental problems of corporate finances. Capital structure has been of interest to the researchers in the field of finance theory for over 60 years. However, the studies of the literature indicate that there was relatively little research on the capital structure and the factors shaping it in Poland. The purpose of this article is to identify and to examine the strength and the direction of the influence of the selected microeconomic factors on the capital structure of the enterprises belonging to the construction industry and quoted on the NewConnect share market. It is in order to accomplish this objective that the correlation analysis and the linear regression methods were applied. The enterprises being the object of the analysis are companies quoted on the NewConnect share market. At the very moment, there are 32 companies belonging to the construction industry quoted on this market. Out of this group, there were 15 companies selected for the needs of this study, because they met the selection criterion, which was the publication of the financial data for the period 2009-2012.
 
REFERENCES (34)
1.
Błach J. (2009), Ewolucja teorii struktury kapitału, „Finanse”, nr 1.
 
2.
Borkowska I. (2007), Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstw w aspekcie metodologicznej racjonalności podejmowania decyzji finansowych, w: E. Urbańczyk (oprac.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Kros, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
3.
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 
4.
Brigham E.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 
5.
Czaja B. (2005), Zastosowanie teorii struktury kapitału na polskim rynku kapitałowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2, Gdańsk.
 
6.
Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 
8.
Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
9.
Goldberger A.S. (1964), Econometric theory. John Wiley and Sons, New York.
 
10.
Guzik B. (2008), Empiryczne szacowanie zależności ekonomicznych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 1.
 
11.
Hamrol M., Sieczko J. (2006), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Gdańsk.
 
12.
Harris M., Raviv A. (1991), The theory of capital structure, „The Journal of Finance” Vol. XLVI, No. 1, March.
 
13.
Higgins R.C. (1992), Analysis for Financial Management, Irwin, Homewood.
 
14.
Ickiewicz J. (2001), Pozyskiwanie. Koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa.
 
15.
Ickiewicz J. (2004), Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa.
 
16.
Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A. (2009), Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
17.
Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa.
 
18.
Jerzemowska M. (red.) (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 
19.
Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
20.
Masulis R.W. (1988), The Debt/Equity Choice, Ballinger Publishing Company, Cambridge.
 
21.
Mazur K. (2007), Determinanty struktury kapitału polskich spółek, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8.
 
22.
Miarecka A.E. (2004), Dostępność kapitału jako ważna determinanta rozwoju organizacji gospodarczych, w: J. Turyn, W. Szczęsny (oprac.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
 
23.
Modigliani M., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review”, No. 48.
 
24.
Modigliani M., Miller M.H. (1963), Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, „American Economic Review” No. 53.
 
25.
Moyer R.Ch., McGuigan J.R., Kretlow W.J. (1992), Contemporary Financial Management, West Publishing Company, St Paul.
 
26.
Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. (1996), Corporate Finance, Irwin, Chicago.
 
27.
Skowronek-Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa.
 
28.
Skowroński A. (2002), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, w: J. Sobiech (oprac.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 
29.
Szczepaniak P. (2009), Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa a cele właścicieli na przykładzie polskich spółek giełdowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 61, Wrocław.
 
30.
Szyszko L. (red.) (2000), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa.
 
31.
Weston J.F., Copeland T.E. (1992), Managerial Finance, Cassell, London.
 
32.
Wilimowska Z., Wilimowski M. (2010), Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw, w: R. Knosala (oprac.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
33.
Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 
34.
Zygmunt A. (2009), Analiza oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych czynników na strukturę kapitału przedsiębiorstwa (w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym), w: Nauka i praktyka - staże zawodowe w przedsiębiorstwach, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top