Evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section in times of economic crisis - taxonomic analysis
 
More details
Hide details
1
Ph. D. University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
2
Ph. D. Eng. University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):352-367
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is an evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section (section H) based on synthetic indicator in times of economic crisis. The first part of the paper discusses theoretical issues relating to the construction of synthetic measures. In the second part of the paper, a comparative study of the financial condition of the companies of transport and storage section in comparison with the financial condition of the companies in other sections was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic financial condition indicator constructed with use of the model method.
 
REFERENCES (22)
1.
Cieślak M. (1974), Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa.
 
2.
GUS (2009), Financial results of economic entities in 2008 (balance sheet), Warsaw.
 
3.
GUS (2010), Financial results of economic entities in 2009 (balance sheet), Warsaw.
 
4.
GUS (2011), Financial results of economic entities in 2010 (balance sheet), Warsaw.
 
5.
GUS (2012), Financial results of economic entities in 2011 (balance sheet), Warsaw.
 
6.
GUS (2013), Financial results of economic entities in 2012 (balance sheet), Warsaw.
 
7.
GUS (2014), Financial results of economic entities in 2013 (balance sheet), Warsaw.
 
8.
Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
9.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, No. 4.
 
10.
Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
11.
Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Seria Monografie, No. 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
12.
Młoda A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 
13.
Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 
14.
Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 
15.
Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 
16.
Skoczylas W., Bogacka D. (2009), Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 534, Szczecin.
 
17.
Skowron-Grabowska B. (2010), Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa.
 
18.
Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 
19.
Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
20.
Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
21.
Wojciechowska U. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, SGH, Warszawa.
 
22.
Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top