Determinants of managers’ behaviour in a crisis situation in an enterprise - an attempt at model construction
 
 
More details
Hide details
1
Ph.D. Lodz University of Technology, Faculty of Management
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):58-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A crisis in an enterprise is an extremely difficult situation which company managers need to deal with. The enterprise may take all kinds of remedial actions. Ranging from conservative measures, through moderate to very radical ones. These steps may be aimed at counteracting the effects of the past or focused on looking towards the future of the organisation. The type of actions that managers take depends on many factors discussed in the paper. These factors result from the organisation’s external and internal environment, the nature of the crisis, as well as the manager’s personality. The paper proposes an original model of determinants of managers’ behaviour in a crisis situation.
 
REFERENCES (33)
1.
Bauer T., Erdogan B. (2012), An Introduction to Organizational Behavior, http://2012books.lardbucket.or... (access: 15.02.2015).
 
2.
Berelson B., Steiner G.A. (1964), Human Behavior, New York.
 
3.
Booth S.A. (1993), Crisis Management Strategy. Competition and Change in Modern Enterprises, Routledge, London.
 
4.
Clarke D. (2005), Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
6.
Januszkiewicz K. i zespół (2012), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 
7.
Kaplan R. (2000), Balanced Scorecard, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 
8.
Kożusznik B. (2014), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 
9.
Kuc B.R., Moczydłowska J.M. (2009), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa.
 
10.
Lachiewicz S., Walecka A. (2009), Rola naczelnego kierownictwa w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie, [in:] Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej - CD publication - ISBN 978 83 60200 78 0.
 
11.
Malewska K. (2003), Strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, [in:] J. Skalik (ed.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław.
 
12.
Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 
13.
Penc J. (2007), Zachowania i uczestnictwo ludzi w organizacji, [in:] E. Jędrych (ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
14.
Podgórecki A. (1969), Patologia życia społecznego, PWN, Warszawa.
 
15.
Robbins S.P., Judge T.A. (2011) , Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 
16.
Romanowska M. (2015), Kryzys w przedsiębiorstwie, [in]: M. Romanowska, W. Mierzejewska (eds.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
17.
Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 
18.
Starosta A. (2014), Anti-crisis Management Strategies. The case of companies in the Greater Poland Voivodeship, “Management” Vol. 18.
 
19.
Szewczuk W. (ed.) (1989), Słownik psychologiczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 
20.
Szumilak J. (2007), Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, „Folia Touristica” No. 18.
 
21.
Terelak J. (1999), Psychologia menedżera, Difin, Warszawa.
 
22.
Tomaszewski T. (1982), Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania, [in:] T. Tomaszewski (ed.) Psychologia, PWN, Warszawa.
 
23.
Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem: od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
24.
Walecka A. (2012), Postawa menedżera w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie - studium przypadku mikroprzedsiębiorstwa, [in:] P. Wachowiak (ed.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna SGH, Warszawa.
 
25.
Walecka A. (2014), Managers’ Behaviour Determinants in the Enterprise Crisis Situation, Lodz University of Technology, A Series of Monographs, Łódź.
 
26.
Walecka A. (2015), Osobowość kadry kierowniczej przedsiębiorstw w kryzysie - próba budowy modelu, “Marketing i Rynek”, No. 5.
 
27.
Walecka A., Matejun M. (2009), Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji, [in:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
28.
Walecka A., Zakrzewska - Bielawska A. (2009), Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, [in:] J. Bieliński, R. Płoska (ed.), Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 
29.
Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 
30.
Wawrzyniak B. (ed.) (1984), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa.
 
31.
Zakrzewska - Bielawska A. (2008), Zarządzanie w kryzysie, [in:] I. Staniec, J. Zawiła - Niedźwiecki (ed.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
32.
Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “Orgmasz”, Warszawa.
 
33.
Zimbardo P.G. (2005), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top