Academic Staff Direct Participation in Managing Higher Education Institutions – Pilot Study Report
 
More details
Hide details
1
Gdynia Maritime University, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science, Poland
 
 
Online publication date: 2019-12-21
 
 
Management 2019;23(2):188-204
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
M12
I23
 
ABSTRACT
The aim of the study is to present the results of pilot study on academic staff direct participation (ASDP) in managing higher education institutions (HEI) (content, scope, intensity, practicality of impact), in key areas of its activity and its advantages and risks. The research was carried out under questionnaire survey method among academic staff of selected HEIs, in autumn 2018. It was found that ASDP applies to all areas of activity of these HEIs (content), primarily educating students; is full (academics participate in all stages of the decision-making process), has mainly operational scope (related to basic tasks in the position at work), less often strategic; it is perceived participation because the real impact of the respondents in managing HEIs is limited (passive form of participation dominates). The identified main benefits from participation indicate that ASDP can be an effective tool for creating commitment of academic staff in managing HEIs in handling their key areas of activity. The results presented are not representative (pilot study), but interesting. Therefore, the author is planning to carry out in-depth research on ASDP in managing HEI in the future.
 
REFERENCES (21)
1.
Beck-Krala, E., Klimkiewicz, K. (2011). W kierunku kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 220, pp. 234-247.
 
2.
Cierniak-Emerych, A. (2012). Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
3.
Czakon W. (red.) (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wyd. 3 rozszerzone, Warszawa: Oficyna a Wolters kluwer.
 
4.
Geryk, M. (2011). Social Responsibility of Higher Education Institutions as Manifestation of Positive Organisational Scholarship, Journal of Positive Management, Vol. 2, No. 1, pp. 15-24.
 
5.
Grobelna, A., Sidorkiewicz, M., Tokarz-Kocik, A., (2016). Job Satisfaction Among Hotel Employees: Analyzing Selected Antecedents And Job Outcomes. A Case Study From Poland, ARGUMENTA OECONOMICA, No. 2 (37), pp. 281-310.
 
6.
Gwizdała, J. (2011). Kapitał intelektualny w zarzadzaniu szkoła wyższą – dylematy [in:] J. Dworak, J. Jaworski (ed.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 14, pp. 243-255.
 
7.
Jakubowska, A., Rosa, A. (2011). Znaczenie szkolnictwa wyższego w gospodarce opartej na wiedzy [in:] J. Dworak, J. Jaworski (ed.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, vol. 14, pp. 63-79.
 
8.
Jemielniak, D. (ed.) (2012a). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Jemielniak, D. (ed.) (2012b). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Juchnowicz, M. (ed.) (2007). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Warszawa: Difin.
 
11.
Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian, Warszawa: PWN.
 
12.
Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wyd. II uzupełnione, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 
13.
Mendel, T. (2002). Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. II, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
14.
Moczulska, M. (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
15.
Piwowarczyk, J. (2006). Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 
16.
Ryńca, R. (2014). Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w ocenie działalności szkoły wyższej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
17.
Sułkowski, Ł. (2016a). Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa: PWN.
 
18.
Sułkowski, Ł. (2016b). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 429, pp. 269-279.
 
19.
Szelągowska-Rudzka, K. (2016). Employee direct participation – the essence and advantages, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. Joint Proceedings, Hochschlue Bremerhaven – Akademia Morska w Gdyni, No. 94, pp. 60-72.
 
20.
Szelągowska-Rudzka, K. (2018). Human Resources Management in Higher Education Institutions in Poland, Management, Vol. 22, No. 1, pp. 208-225, DOI:10.2478/manment-2018-0015.
 
21.
Wilkinson, A., Dunton, T., Marchington, M. (2013). Employee Involvement and Voice, [in:] S. Bach, M. R. Edwards (eds.), Managing Human Resources: Human Resource Management in Transition, Fifth Edition, Wiley, UK, 2013.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top